Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Isaiah 30:23

'He will give you rain for the seed which you will sow in the ground.'

-  We should focus on planting the seed God has given us.
-  He will send the rain to water that seed.
-  He will bring the growth and the multiplication.
-  Be faithful to plant the seed and He will bring it to fruitfulness.

PRAYER: 
Lord, may I be faithful with what You have given me. May I faithfully plant that seed, knowing that You will bring the harvest. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
28/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:               Jesaja 62:3

'En jy sal ‘n sierlike kroon wees in die hand van die HERE en ‘n koninklike tulband in die hand van jou God.'

-  Die Here wil jou verseker van Sy nimmereindigend liefde vir jou.
-  Die Here skep behae in jou.
-  Sy begeerte is om jou te eer en op te hef.
-  Hy sal jou op hef en in Sy hand vashou.

GEBED: 
Vader, mag my lewe en my optrede U naam vereer terwyl ek U vertrou om my vas te hou en te verhef. Amen.

27/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Sagaria 10:1

'Bid tot die HERE om reën in die tyd van die laat reëns; die HERE maak die weerligte, en Hy sal aan hulle ‘n stortreën gee, plante op die veld aan iedereen.'

-  Ons kan die Here vra vir daardie dinge wat ons nodig het.
-  Hy wil hê dat ons die oorvloed wat Hy vir ons voorberei het, moet geniet.
-  Hy wil vir ons verhoogde produktiwiteit en seën gee.
-  Hy is die groot voorsiener van die behoeftes van Sy kinders.

GEBED: 
Vader, ek vra dat die reën van U seën en guns oor die velde van my lewe sal uitsak. Mag my lewe ‘n vrugtevolle en produktiewe veld wees. Amen.

26/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:               Sagaria 9:16

'En die HERE hulle God sal hulle in dié dag verlos as die kudde wat sy volk is; want hulle is kroongesteentes wat skitterend verhef oor sy land.'

-  Wees aangemoedig want die Here skep behae daarin om Sy volk te red.
-  Hy sien na jou om soos wat ‘n herder na sy kudde omsien.
-  Wanneer Hy ons red wil Hy help, verlos en vir ons die oorwinning gee.
-  Jy het ‘n helder, blink toekoms in God.

GEBED: 
Here, ek bid dat U nou vir my sal kom red. Red, help, verlos en bring my by ‘n plek van oorwinning. Amen.

25/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Jeremia 6:16

'So spreek die HERE: Staan op die weë (Kruispaaie), en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.'

-  Kruispaaie verteenwoordig tye van keuses maak en besluite neem.
-  Wanneer ons in die lewe by ‘n kruispad kom is SY leiding noodsaaklik.
-  Moet nooit besluite neem wat op reaksie of emosie gebasseer is nie.
-  Neem die tyd om te ‘staan’ en om Hom te vra vir Sy wysheid.

GEBED: 
Vader, help my met al die keuses en besluite wat ek moet maak. Mag ek altyd vir U die reg gee om my te lei in die rigting wat U uitkies. Amen

22/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 26:3

'U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.'

-  Kan jy jou in dink dat die Here vir jou ‘perfekte vrede’ het?
-  As ons Hom vertrou en ons aandag nie afgelei word nie, kan ons hierdie wonderwerk verwag.
-  Die dinge van die lewe probeer dikwels om ons aandag van die Here af weg te lei.
-  Hou aan om te glo en te vertrou en Hy sal jou gee wat Hy belowe het.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat my oë op U gevestig is. Ek vertrou op U en ek glo dat U my sal lei en my lewe met U vrede sal vul.  Amen

21/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 26:12

'HERE, U sal vir ons vrede beskik, ….'

-  Die Here is die Prins van Vrede.
-  Vrede is ‘n geskenk wat God vir ons wil gee om te geniet.
-  Maar ons beleef dikwels onrus en benoudheid.
-  Maar SY plan vir ons is dat ons Sy vrede sal ken.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U nou sal kom en my vul met U vrede. Ek ontvang U gawe van vrede. Amen

20/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 26:9

'Met my siel begeer ek U in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; ….'

-  Dwarsdeur elke seisoen van die lewe moet ons die verlange na God vertroetel.
-  Ons moet nooit toelaat dat ons harte verhard word nie.
-  In antwoord op ons verlange sal die Here ons lei.
-  Soek Hom, volg Hom en begeer meer van Hom.

GEBED: 
Vader, my hart en my siel smag na meer van U. Mag ek vandag en elke dag in die toekoms U teenwoordigheid ken. Amen

19/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 40:3

'en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak'

-  ‘n Put/kuil van vernietiging is ‘n skets van vernietiging en ellende.
-  Die Here wil Sy kinders uit sulke putte uit trek.
-  Hy wil nie sien dat ons in die slyk van die probleme van die lewe wegsak nie.
-  Hy wil jou op die soliede aarde plaas en vir jou ‘n goeie vastrap plek skenk.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U nou sal kom en my uit die depressie en druk waarin die omstandighede my vasgehou het sal lig en ek bid dat U my tot nuwe hoogtes van die lewe sal lig.

18/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 38:10

'Here, voor U is al my begeertes, ….'

-  Die Here lees en ken al die diepste begeertes van ons harte.
-  Niks kan vir Hom versteek word nie.
-  Wat ons nie van kan praat nie weet Hy alreeds perfek.
-  Ons diepste begeertes en verlanges is vir Hom belangrik.

GEBED: 
Vader, U weet! U ken elke liewe een van die verlanges en begeertes van my hart. Daarom is ek tevrede want my verlanges en begeertes is veilig in U hande. Amen

15/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 37:23

'Deur die HERE word die gange van ‘n man bevestig, en Hy het ‘n welbehae in sy weg.'

-  Die Here wil ons daagliks lei met elke tree wat ons neem.
-  Hy wil die voete lei van die wat Hom lief het en Hom dien.
-  Moenie probeer om dit op jou eie te doen nie.
-  Gee Hom elke besonderheid van jou lewe en Hy sal jou die regte weg aandui.

GEBED: 
Here, U is my Goeie Herder. U ken die pad wat reg is vir my en U sal my lei in elke tree wat ek gee. Amen

14/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Handelinge 1:24 

'En hulle het gebid en gesê: U, Here, wat die harte van almal ken, …….'

-  Die Here ken een en elkeen se hart.
-  Mense oordeel volgens wat hulle sien en waarneem.
-  Slegs God ken die harte van mense.
-  Dit is slegs Hy wat jou werklik ken en verstaan.

GEBED: 
Vader, dankie dat U my hart deursoek het en dat U elke gedagte, elke passie, elke begeerte, elke motief en elke voorneme binne my ken. Amen.

13/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 21:2-4

'o HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp! U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela. Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie;…. '

-  God is ‘n goeie God.
-  Dink net hoe die Here vir Josef, Dawid en Abraham onderhou het.
-  Hy hoor die versoeke wat van jou lippe af kom.
-  Hy sal jou nie verlaat nie, maar Hy sal liewer vir jou hoop en ‘n toekoms gee.

GEBED: 
Vader, U ken die versoeke wat op my lippe is nog voordat ek hulle spreek. Ek bid dat ek U goedheid hier op die aarde by die lewendes sal sien. Amen.

12/05/2015

箴言 13:12,19

'所盼望的迟延未得,令人心忧;所愿意的临到,却是生命树。所欲的成就,心觉甘甜;远离恶事,为愚昧人所憎恶。'

-  上帝是‘造梦者’。
-  不要让‘偷梦人’偷了你的梦想。
-  坚守你的梦想,坚守对上帝的倚靠。
-  他希望看到他赐给你的梦想成真。

PRAYER: 
上帝,感谢你赐给我心中的梦想,帮助我,无论多久都不会泄气,帮我记住你是那个成就你所赐给的应许的。阿门。

12/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Spreuke 13:12, 19 

'’n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar ‘n wens wat uitkom, is ‘n lewensboom. ‘n Vervulde wens is soet vir die siel,….'

-  Die Here maak drome waar.
-  Moenie toelaat dat die vyand jou drome steel nie.
-  Hou vas aan jou droom en hou vas aan die Here.
-  Hy wil sien dat die droom wat Hy jou gegee het, bewaarheid word.

GEBED: 
Vader, dankie vir die drome wat U binne my geplaas het. Help my om nie mismoedig te raak nie al neem dit lank om bewaarheid te word. Help my om te onthou dat U die Een is wat onderneem om al die beloftes wat U gee, te vervul. Amen.

06/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Mattheüs 6:20-21

'maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.'

- Partymaal mors ons so veel tyd en energie op futiele wêreldse dinge.
- Dikwels kan ons, ons deur dinge wat nie lank duur nie laat mislei.
- Ons grootste skat is die vreugde om God in ons lewens te ken.
- Laat Hom jou skat wees en wees verruk met jou God.

GEBED: 
Vader, mag my lewe nie verspul word op futiele tydelike dinge nie, maar mag ek weet wat dit beteken om U lief te hê en deur U bemin te word. Amen.

05/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Lukas 8:16

'En niemand steek ‘n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder ‘n bed nie; maar hy sit dit op ‘n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.'

-  Ek en jy is bedoel om lig in ‘n donker wêreld te bring.
-  Ons moet skyn met SY lig en hoop bring aan die mense om ons.
-  Moenie jou lig wegsteek nie.
-  Wees soos ‘n lighuis vir die wat soek na hoop en rigting in hulle lewens.

GEBED: 
Vader, mag my lig helder skyn en mag ek ‘n goeie weerkatsing van U liefde en lig vir ander wees. Amen.

04/05/2015

Daaglikse Bybel Vers:            1 Samuel 17:48

'Toe die Filistyn (Góliat) hom dan klaarmaak en aldeur nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet;  '

-  Die Here wil jou oowinning oor die reuse in jou lewe gee.
-  Ons moet nie weghardloop vir die stryd nie ons moet dit trompop loop.
-  Dit is tyd om in sekerheid en vertroue te leef.
-  Die reus is geen bedreiging wanneer die Here met jou is nie.

GEBED: 
Vader, help my om in oorwinning te wandel en nie intimideer te word nie. Help my om te besef dat u vir my die oorwinning sal gee wanneer ek die reuse moet aandurf. Amen.

30/04/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Efésiërs 5:15-16

'Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.'

-  Ons leef in ‘n tyd waarin elke tree wat ons neem in wysheid geneem moet word.
-  Moenie onredelik of dwaas wees nie.
-  Vra die Here om jou die regte rigting aan te dui waarin jy moet gaan.
-  Laat ons die meeste put uit elke omblik wat Hy ons skenk.

GEBED: 
Vader, mag my lewe ‘n voorbeeld wees van iemand wat daagliks deur U wysheid gelei word. Amen.

29/04/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Efésiërs 5:15-16

'Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.'

-  Ons leef in ‘n tyd waarin elke tree wat ons neem in wysheid geneem moet word.
-  Moenie onredelik of dwaas wees nie.
-  Vra die Here om jou die regte rigting aan te dui waarin jy moet gaan.
-  Laat ons die meeste put uit elke omblik wat Hy ons skenk.

GEBED: 
Vader, mag my lewe ‘n voorbeeld wees van iemand wat daagliks deur U wysheid gelei word. Amen.

28/04/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 16:8-9

'Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;'

-  Wanneer ons prioriteite reg is kan ons veilig rus.
-  Ons kan die vreugde van Sy teenwoordigheid ken maak nie saak wat om ons gebeur nie.
-  Wanneer ons op Hom fokus kan ons ‘n versekerde vertoue hê.
-  Die resultaat is vreugde en rus in die wete dat Hy met ons is.

GEBED: 
Vader, dankie dat U altyd met my is. Daarom kan ek sekuur rus en niks kan kom en my sekuriteit in U omvêr gooi nie.  Amen.

12345678910...