Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Psalm 50:14a

'Make thankfulness your sacrifice to God…'

- Thankfulness is an important aspect of our lives.
- We are meant to be people who have thankful hears.
- Sometimes circumstances may not lend themselves to us being thankful.
- We should still be thankful, anyway, even if at times it is a sacrifice.

PRAYER: 
Lord, I choose to be a thankful person. I know that there is always something that I can be thankful for. I focus on those things and bring you a sacrifice of praise and thanksgiving. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
27/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 94:19

'As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.'

- Die Here sal sy mense nie vergeet nie en dit sluit jou in.
- Soms kan ons angstige gedagtes binne ons vermenigvuldig.
- Maar wanneer dit gebeur kan ons op God se Woord staatmaak en vertroosting vind.
- Vind jou troos in Hom en laat Sy woorde jou siel kalmeer.

GEBED: 
Vader, U ken al my gedagtes. U weet selfs wanneer ek angstige gedagtes het wat oploop wil gaan en my oorweldig. Maar ek sal vertroosting  vind in U en in U woorde aan my. Amen.

26/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 3:4

'Maar U, HERE, is ‘n skild  wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.'

- Soms kan die druk van die lewe ons terneerdruk.
- Maar die Here sal genadiglik kom en ons hoofde lig.
- Die Here wil nie hê dat ons terneergedruk moet wees nie.
- Hy wil hê dat ons elke dag met hoofde omhoog sal aandurf omdat Hy ons hoop is.

GEBED: 
Vader, dankie dat U die een is wat my hoof lig. Mag U heerlikheid oor en deur my skyn as gevolg van my hoop op U. Amen.

23/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:7

'Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;…'

- Die Here wil jou sterk maak en jou met Sy beskerming omring.
- Hy is gereed om die wat op Hom vertrou te help.
- Hy is meer as net ‘n bron van krag; Hy is ook jou helper.
- Wanneer jy Hom om hulp vra kan jy weet dat jy gehelp sal word.

GEBED
Vader, sal U my vandag met U krag kom vul. Sal U vandag kom en my met ‘n skild van beskerming  omring. Ek verklaar dat my hart U vertrou en dat U my help. Amen.

22/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 108:2

'My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja ook my eer.'

- Laat jou hart op die Here jou God vertrou.
- Dit is uit hierdie vertroue wat ons elke dag op Hom kan staatmaak.
- Wanneer ons Hom vertrou kan ons op Sy goedheid en getrouheid fokus.
- Laat geloof en lof vanuit jou hart en siel opstyg.

GEBED
Vader, ek dank U vir die vertroue wat ek in U kan hê. Mag my lewe vir U lof en eer bring as gevolg van die vertroue wat ek in U het. Amen.

21/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 12:2

'Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie; want die HERE Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.'

- Daar is tye in ons lewens wanneer daar net een Persoon is op wie ons kan reken – die Here.
- Ons word gesê om te vertrou en om nie te vrees nie.
- Hy moet ons beskerming en ons krag word.
- Hy kan die genesing, deurbraak en reddende krag word wat ons benodig.

GEBED
Vader, op die oomblik maak ek staat op U vir die sterkte, krag en hoop wat ek nodig het. Ek sal op U vertrou en sal nie vrees nie. Amen.

20/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 63:9

'My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.'

- Ons lewens moet in desperate afhanklikheid van God geleef word.
- Ons moet Hom volg en aan Hom vasklou met alles wat ons het.
- Dan sal Hy ons in Sy hande vashou.
- Daarin lë die uiterste sekuriteit wat ons ooit in ons lewens kan ken.

GEBED: 
Vader, U is my God. Ek klou aan U vas en dit verheug my om U gedetermineerd te volg. Hou my sekuur in U magtige hande vas. Amen.

19/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 44:3

'Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.'

- Alleenlik ‘n droogte kan ons herinner hoeveel ons water nodig het.
- Ons kan ook geestelike droogtes ervaar en dan ondek ons hoeveel ons God nodig het.
- Hy belowe om ons dors en ons verlange na Hom te les.
- Hy wil Sy lewende water en seën oor jou en jou kinders uitgiet.

GEBED: 
Vader, vandag, reik ek my hande uit om die water van die lewe wat U oor my wil uitgiet, te ontvang. Mag ek weet wat dit beteken om deur U Gees en die seën wat U vir my het, deurweek te word. Amen.

16/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 51:12

'Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.'

- Die Here werk aanhoudend in elkeen van ons se lewens.
- Die sleutel woorde hier is die woorde ‘skep’ en ‘opnuut’.
- God kan iets in ons voortbring wat nie voorheen bestaan het nie.
- Hy kan dit wat verslete is neem en dit weer nuut maak.

GEBED: 
Vader, ek gee U vandag die reg om in my hart en in my lewe te werk. Ek bid dat U ‘n rein hart in my sal skep en ‘n vaste gees in my opnuut sal gee. Amen.

15/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 29:18

'As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos;….'

- Ons het almal ‘n sin van ‘n doel en ‘n bestemming in ons lewens nodig.
- Wanneer ons nie weet waarheen ons op pad is nie eindig ons deur verkeerde dinge te doen.
- Die Here wil kom en ‘n nuwe visie en drome in jou hart plant.
- Maak jou hart en lewe oop vir die nuwe dinge wat Hy vir jou voorberei het. 

GEBED
Vader, ek wil met ‘n doel en ‘n duidelike visie in my hart lewe. Lei my en maak my gees begin lewe binne my, as gevolg van die visie en hoop wat U binne my geplaas het. Amen.

14/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 11:28

'En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.'

- Ons is geroep om meer te doen as om net die woord van die Here te hoor.
- Ek en jy is geroep om te hoor wat God sê, en om dit dan in ons lewens toe te pas.
- Wanneer ons van hoor oorgaan na doen maak ons onsself gereed vir seën.
- Wat was die laaste ding wat jy voel God vir jou gesê het om te doen? Het jy dit gedoen?

GEBED
Vader, ek wil iemand wees wat meer doen as om net U woorde te hoor. Ek wil volgens U woorde lewe en hulle op my daaglikse lewe toepas. Amen.

13/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Klaagliedere 3:25

'Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.'

- Die Here is ‘n goeie Vader wat verlang om jou Sy goedertierenheid en goedheid te wys.
- Ons afhanklikheid op Hom open die deur om dit in ons eie lewens te sien.
- Sy arms reik altyd uit, wagtend en gereed om ons te ontvang.
- Hy was ons hulp in die verlede en Hy is ons hoop in die jare wat kom.

GEBED
Vader, dankie vir die belofte van U goedheid in my lewe. U is my skuilplek en my tuiste. Ek vertrou op U vir die hulp wat ek vandag nodig het en ook vir elke dag van die toekoms. Amen.

12/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Samuel 24:14

'Daarop sê Dawid vir Gad: Ek is baie benoud; laat ons tog val in die hand van die HERE, want sy barmhartighede is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie.'

- Ons kan in die lewe foute maak en verkeerde draaie neem.
- Wanneer dit gebeur kan ons harte en gedagtes ernstige angs beleef.
- Wanneer dit gebeur is die beste ding wat ons kan doen om onsself in die hande van God te plaas.
- Wanneer ons onsself in Sy hande plaas, is dit ‘n plek van groot genade.

GEBED: 
Vader, ek plaas my lewe, my hart en my toekoms in U hande. Ek kies nou om te ‘val in die hand’ van my liefdevolle Hemelse Vader met die kennis dat U my met U genade en liefde sal beskerm. Amen.

09/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 103:4

'wat (die Here) jou lewe verlos van die verderf, wat (die Here) jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,'

- Die vyand probeer ons altyd vernietig en om ons in die put te los.
- Maar die Here sal nie toelaat dat dit gebeur nie.
- Hy belowe om in ons situasie in te tree en ons uit die put uit op te lig.
- Dan gaan Hy selfs verder en kroon ons lewens met liefde en barmhartigheid.

GEBED
Vader, dankie vir hoe U in my lewe intree om my op te lig en my van vernietiging te verlos. Ek ontvang U groot liefde en medelye vandag in my lewe. Amen.

08/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 130:7

'Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;'

- Mag jou hoop in die Here groei, ontwikkel en ‘n realiteit word.
- Hoop vandag in die Here en moenie jou hoop in nuttige dinge plaas nie.
- Sy liefde reik altyd na ons uit, om ons harte en lewens vas te gryp.
- Hy is gereed om jou lewe te red, vergewe, herstel en verlos.

GEBED
Vader, ek plaas my hoop in U. Omring my met U liefde, teerheid  en vergewe my vir dit wat ek gedoen het wat U nie behaag nie. Amen.

07/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Klaagliedere 3:21-22

'Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop: dit is die goedertierenhede van die HERE  dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;'

- Jy kan nog durf om te hoop.
- Ons moet onsself herinner dat ons die Here het en daarom het ons hoop.
- Die standvastige en sekere liefde van die Here hou nooit op nie.
- Jy kan hoop hê vir môre en jy kan krag vir vandag ken.

GEBED
Vader, dankie vir U onfeilbare liefde en genade teenoor my as U kind. Ek sal durf om te hoop, glo en onthou dat U my sekere fondasie is, maak nie saak hoe ernstig die storms mag wees nie. Amen.

06/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 22:19

'….. en maak julle gereed en bou …..'

- Die Here het ‘n taak vir jou om te doen – iets wat die moeite werd is om te doen.
- Ons mors dikwels tyd wanneer ons wag vir iets om in ons skoot te val.
- Soms is dit wat ons moet doen reg voor ons oë.
- Moenie selfvoldaan wees nie, maar kom ons wees gereed en gewillig om te begin bou.

GEBED: 
Vader, dankie vir die taak wat U vir my het om te doen. Ek begeer dat my lewe betekenis en ‘n doel moet hê omdat ek opstaan en doen wat U my geroep het om te doen. Amen.

05/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 61:5

'Ek wil in U tent vertoef vir ewig, in die skuiplek  van u vleuels my verberg.'

- Waarna verlang jou hart vandag?
- Verlang jy na die teenwoordigheid van die Here en die skuiling van Sy vleuels?
- Daar is ‘n plek onder Sy vleuels wat eksklusief vir jou bespreek is.
- Neem skuiling in die Here jou God, en laat Hom jou skuilplek wees.

GEBED: 
Vader, aan die begin van hierdie nuwe week, kies ek om nader aan U te kom. Ek doen dit want ek besef dat U die skuiling en beskerming is wat ek nodig het.  Amen.

02/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 14:2

'Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.'

- Die Bybel vertel ons dat God uit die hemel neer kyk.
- Dit kan vergelyk word met iemand wat vorentoe buk om deur ‘n venster neer te kyk.
- Hy soek na die wat na Hom verlang en begeer en na Hom soek.
- Dit is dom om God te verwerp en dit is werklik wys om Hom te soek en te begeer.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat dit my hartsbegeerte is om U nader te ken, om U meer lief te hê en om U meer te dien. Die belangrikste ding in my hele lewe is om U te ken. Amen.

01/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 2:21

'Hy tog verander die tye en die geleenthede;……'

- Die tye en seisoene van die natuur en van die lewe is in Sy hande.
- Hy sluit een seisoen af en open die geleentheid vir ‘n ander een.
- Die sleutel woord hier is ‘verander’.
- Hy kan verandering en nuutheid van die lewe in jou hart en lewe bring.

GEBED: 
Vader, ek omhels die nuwe seisoen wat voor my lê. Ek sal rus, weet dat U alle dinge onder U beheer het en ek sal glo dat U ‘n nuwe seisoen vir my lewe voorberei het.  Amen.

31/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 22:19

'Rig nou julle hart en julle siel daarop om die HERE julle God te soek, …..'

- Soms in die verloop van die lewe kan ons, ons pad byster raak of ontmoedig word.
- Dit is op hierdie kritiese oomblikke wat ons moet stop en herfokus.
- Ons moet ons ‘hart en siel instel’ om die Here te soek.
- Dan kan ons herrys en met vertroue en durf vorentoe tree.

GEBED: 
Vader, dankie dat vandag vir my ‘n nuwe begin kan wees. Ek kies om my hart en siel in te stel om U te soek en U te ken. Amen.

12345678910...