Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:            Psalm 41:12

'As for me, You uphold me in my integrity, and set me before Your face forever.'

-  You are under the watch and care of the Lord almighty.
-  Your face is always before Him.
-  We are privileged to have this remarkable connection with God.
-  In the process He undertakes to uphold each one of us.

PRAYER: 
Lord, how precious are Your thoughts towards me.. How wonderful to know that You see my face and know my every thought. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
23/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 41:13

'My tog, in my opregtheid ondersteun U my, en stel my voor u aangesig tot in ewigheid.'

-  Jy word deur the Almagtige Vader beskerm en versorg.
-  Jou gesig is altyd voor Hom.
-  Ons is bevoorreg om hierdie besonderse verbintenis met God te hê.
-  In die proses onderneem Hy om ons elkeen te onderhou.

GEBED: 
Vader, hoe wonderlike kosbaar is U gedagtes teenoor my. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat U my gesig sien en elkeen van my gedagtes ken.  Amen.

22/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 40:18

'……. – die HERE dink aan my…….'

-  Dit is ‘n vreugde om te weet dat die Here aan ons dink.
-  Hy sal jou in jou situasie onthou.
-  Hy sal jou in Sy gedagtes hou.
-  Hy is jou helper and verlosser.

GEBED: 
Vader, dit is gerusstellend om te weet dat U aan my dink. Dankie vir U gedagtes en planne vir my. Amen.

21/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 40:6

'Groot dinge het U gedoen, HERE my God – u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. '

-  Die Here het planne vir jou.
-  Om die waarheid te sê, Hy het baie verskillende planne en doele vir ons.
-  Sy planne is om altyd vir ons hoop en ‘n toekoms te gee.
-  Hy het baie wonderlike planne vir jou.

GEBED: 
Vader, dankie vir die planne wat U vir my lewe het. Ek begeer om U bloudruk vir my lewe te volg. Mag ek U dien en volgens U planne lewe. Amen.

19/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jesaja 44:3

'Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.'

-  Dors jy en verlang jy na meer van God?
-  Hy wil kom en Sy lewende water op jou droë grond uitgiet.
-  Water is ‘n beeld van Sy goddelike genade en liefdevolle goedhartigheid.
-  Ontvang, ontvang en hou aan met ontvang.

GEBED: 
Vader, ek wil daardie lewensgewende vloed ontvang wat net van U kan kom. Ek reik uit my hande en ontvang dit nou. Amen.

16/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Openbaring 3:8

'…. Kyk, ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, …'

-  ‘n Oop deur spreek van geleentheid en van potensiaal.
-  Elke dag wat Hy ons gee is ‘n oop deur van geleenheid.
-  Ons moet sensitief wees so dat ons nie die geleenheid misloop nie.
-  Stap deur die oop deur wat Hy vir jou gegee het.

GEBED: 
Vader, dankie vir die geleenthede wat U aan my gee. Help my om nie hierdie ‘oop deure’ mis te loop nie maar gee my die moed om deur hulle te loop. Amen.

15/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Joël 2:28

'En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, ...'

-  God het iets spesiaals voorberei vir jou.
-  Hy wil Sy Gees oor jou uitgiet.
-  Hy wil van Homself in oormaat vir jou gee.
-  Dit is nie net ‘n paar druppels nie, dit is in oormaat.

GEBED: 
Vader, giet U Gees oor my uit. Vul my, maak my, modelleer my en gebruik my, dit bid ek. Amen.

14/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:      Lukas 15:24

'Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word.'

-  Die Here kan lewe bring in dinge wat blyk dood en verlore te wees.
-  Moenie dinge afskryf wat jy nie dink herstel kan word nie.
-  ‘n Ligte bries kan ‘n kwynende vuur weer laat opvlam.
-  So kom ons begin om in afwagting dit te vier wat God sal doen.

GEBED: 
Vader U is die groot hersteller. U kan dit wat dood is weer lewendig maak. Blaas nuwe lewe in daardie areas wat ek gedink het kan nooit weer herstel word nie. Amen.

13/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:      Maleági 3:10

'….. of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seen sal uitstort nie.'

-  Hierdie vers is ‘n beeld van seën en belofte.
-  Dit wys ons God se hart teenoor die wat Hom lief het.
-  Lewe in afwagting vir dit wat Hy vir jou voorberei het.
-  Verwag dat die ‘vensters van die hemel’ vir jou oop sal wees.

GEBED: 
Vader dit is ‘n groot vreugde om U te dien.  Wat ‘n vreugde is dit nie om te weet dat U wil hê dat ek U seën in my lewe moet geniet. Amen.

12/01/2015

Daaglikse Bybel Vers:      Jesaja 9:1

'Die volk wat in duisternis wandel, het ‘n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het ‘n lig geskyn.'

-  God is gereed om Sy lig in jou situasie te skyn.
-  Donkerte moet vlug wanneer Sy lig oor ons op kom.
-  Sy lig gee ons die hoop wat ons nodig het om die toekoms tegemoet te gaan.
-  Mag die lig van Sy guns en seën oor jou skyn!

GEBED: 
Vader, U is die lig wat in die donkerte skyn. Ek bid dat U op my sal skyn, waar ek my vertroue en hoop op U vestig. Amen.

10/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:       Jesaja 9:5

'Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;…..'

-  God het vir ons alles gegee wat ons nodig hiet.
-  Hy het vir ons selfs Sy eie Seun as ‘n geskenk gegee.
-  Hierdie geskenk moet deur ons as ons eie ontvang en aanvaar word.
-  ‘n Geskenk wat ons nie aanvaar en ons eie maak nie, het geen waarde nie.

PRAYER: 
Vader, dankie vir die geskenk van U Seun wat ons hierdie tyd van die jaar vier. Ons ontvang hierdie groot geskenk met die wete dat HY U geskenk aan ons is. Amen

09/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Lukas 1:37

'Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. '

-  Wat is die grootste uitdaging wat jou op die oomblik in die gesig staar?
-  Daardie uitdaging is nie te moeilik vir God om op te los nie.
-  Alles wat Hy gesê of belowe het, kan Hy doen.
-  Moenie vir Hom beperk nie want niks is vir Hom onmoontlik nie.

GEBED: 
Vader, ek besef dat U groot is en dat daar niks is wat vir U te moeilik is om te doen nie. Ek vertrou U met al my probleme en bekommernisse. Amen.

08/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Lukas 1:35

'En die engel antwoord en sê vir haar : Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.'

-  Wanneer God ons lewens raak, verander alles.
-  To Hy Maria se lewe geraak het, het die hele geskiedenis verander.
-  Mag die Heilige Gees op jou kom.
-  Mag die krag van die Allerhoogste jou oorskadu.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U Gees oor my lewe sal kom. Raak my aan, verander my, vul my en gebruik my dit bid ek. Amen.

05/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Lukas 1:30

'En die engel sê vir haar : Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.'

-  Daar is geen groter blydskap as om guns by God te vind nie.
-  Die Here se guns en seën in ons lewens is ons grootste rykdom.
-  Wanneer ons hierdie realiteit weet is daar geen rede om te vrees nie.
-  Mag sy guns en sy seën op jou rus!

PRAYER: 
Here, dankie vir U guns en U seën in my lewe. Ek kies om te lewe sodat U behaag en ge-eer word. Amen.

04/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Exodus 15:20

'En Mirjam, die profetes, die suster van Aäron, het ‘n tamboeryn in haar hand geneem; en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse. '

-  Daar kom ‘n tyd wanneer dit vir ons nodig word om bly en dankbaar te wees.
-  Dinge het miskien nie verloop soos beplan nie, maar God het ons daardeur gelei.
-  Daar is altyd ‘n rede om verheug en dankbaar te wees.
-  Neem die tyd en vier die oorwinnings wat Hy vir jou gegee het.

PRAYER: 
Vader, vandag wil ek die tyd neem om vir U te dank en te loof vir U getrouheid en liefde gedurende hierdie jaar. Ek vier die feit dat U my gehelp het en gedra het in sovele wyses. Amen.

03/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Jeremia 31:4

'Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word,……. '

-  Ons lewens kan met ‘n gebou vergelyk word.
-  Dele van ons lewens kan met tyd afgebreek word.
-  Maar die Here wil kom en die herbou proses daarvan begin.
-  Wanneer Hy iets herbou is dit gewaarborg dat dit staande sal bly.

GEBED: 
Here, ek bid dat U sal kom in al daardie gebroke en vernietigde areas van my lewe en elke deel daarvan herbou. Amen.

02/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             2 Kronieke 31:21b

'Jehisikia het God met sy hele hart gesoek en voorspoed gehad. '

-  Ons ontvang groot beloning as ons die Here met ons hele hart volg.
-  As ons God die eerste plek gee stel ons onsself op vir sukses.
-  Ons behoort God te soek met ons hele hart.
-  Die resultaat van so ‘n leefwyse is sukses.

PRAYER: 
Vader, help my om my lewe heelhartig aan U te wy. Ek kies om U te soek met my hele hart, met my hele siel, al my krag en met my hele verstand. Amen.

01/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 119:73

'U hande het my gemaak en my toeberei; …. '

-  God se eie hande het jou gevorm en geskape.
-  Hy maak nie gemors nie.
-  Sy hande het jou gevorm en Sy hande het jou bymekaar gehou.
-  Weet dat die HERE God is. Dit is Hy wat jou gemaak het, en jy is Syne.

GEBED: 
Vader, ek is die werk van U hande. Ek behoort aan U en U het my siel geskep. In U hande is my lewe en my toekoms veilig en bewaar. Amen.

28/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 138:8

'Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, HERE is tot in ewigheid : laat nie vaar die werke van u Hande nie! '

-  Het jy besef dat die Here planne vir jou lewe het?
-  In Sy groot liefde vir jou het Hy planne en doele vir jou ingesluit.
-  Hy sal Sy planne vir jou lewe laat geskied.
-  Rus in Hom en in Sy getroue en duursame liefde vir jou.

GEBED: 
Here, dankie dat U dit wat my aangaan perfek sal laat geskied. Ek bid dat U, U doel met my sal volbring. Amen.

27/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 20:7

'Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.'

-  Daar is sekere dinge waarvan jy verseker kan wees.
-  Jy kan seker wees dat God vir jou is en nie teen jou is nie.
-  Jy kan seker wees dat Hy vir jou die oorwinning wil gee.
-  Jy kan seker wees van Sy ewige liefde en goedertierenheid teenoor jou.

GEBED: 
Vader, ek is verheug in die vertroue wat ek in U kan hê, my Hemelse Vader en my Here en Verlosser. Ek weet vir seker dat U my die oorwinning waarvoor ek op U vertrou, sal gee. Amen.

26/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Klaagliedere 3:22

'Dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; '

-  Die Here se volmaakte liefde vir jou het geen einde nie.
-  As gevolg van Sy getroue liefde word ons dag na dag onderhou.
-  Sy barmhartighede is vermeng met alles wat Hy doen.
-  En Sy liefde en Sy genade sal jou nooit faal nie.

GEBED: 
Here, dankie dat U goedertierenheid teenoor my nooit sal faal nie en U volmaakte liefde my die totale pad sal dra. Amen.

12345678910...