Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:           Galatians 2:20

'I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.'

-  As a child of God, His Son lives within you.
-  Christ died so that you and I could experience this reality for ourselves.
-  It should change the way we live our daily lives.
-  Live by faith in the One who loved and gave Himself for you.

PRAYER: 
Lord, today of all days, I remember Your work on the cross and Your death so that I could live. I choose to believe and live by faith in Your Son. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
18/04/2014

Daily Bible Verse:           Galásiërs 2:20

'Ek is met Christus gekruisig, en èk leef nie meer nie, maar Christus leef  in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. '

-  As ‘n kind van God leef Sy Seun in jou.
-  Christus het gesterf sodat ek en jy die realiteit daarvan self kan beleef.
-  Dit behoort hoe ons, ons daaglikse lewens lei te verander.
-  Lewe in geloof in die Een wat jou so lief gehad het, dat hy Homself vir jou oorgelewer het.

PRAYER: 
Here, vandag van alle dae onthou ek U werk op die kruis en U dood sodat ek kan lewe. Ek kies om te glo en in geloof in U Seun te lewe. Amen.

17/04/2014

Daily Bible Verse:           Johannes 3:16

'Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.'

-  Die ewige lewe is wat God vir jou beplan en voorberei het.
-  As jy jou geloof en vertrou in Sy Seun plaas sal dit vir jou ‘n werklikheid word.
-  Hierdie is God se geskenk aan jou en my.
-  Ontvang Hom dus as Verlosser en Here in jou lewe.

PRAYER: 
Vader, dankie vir die uiterste geskenk van U Seun. Ek verklaar dat ek glo in U en die geskenk wat u gestuur het - U Seun. Dankie vir hierdie groot geskenk en die ewige lewe wat U my aanbied. Amen.

15/04/2014

Daily Bible Verse:           Romeine 5:8

'maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.'

-  Die waarheid is dat God jou lief het.
-  As ‘n teken van Sy liefde, het Hy Sy Seun gestuur.
-  Die resultaat is ons lewens is verander.
-  Nou kan ons verseker weet dat ons vergewe is.

PRAYER: 
Vader, dankie dat U, U Seun gestuur het om vir ons te sterf en sodoende het vergifnis vir ons beskikbaar geword. Amen.

14/04/2014

Daily Bible Verse:           Filippense 3:20

'Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus.'

-  Onthou van watter koninkryk jy ‘n burger is.
-  Jy behoort aan God en Hy sal jou red.
-  Jy is ‘n ambassadeur vir Sy koninkryk.
-  Laat jou lig skyn sodat almal dit kan sien.

PRAYER: 
Vader, ek is verheug om te weet dat ek aan U behoort en dat my burgerskap met U is. Hierdie wêreld is nie my tuiste nie, maar ek het ‘n hemelse tuiste. Amen.

11/04/2014

Daily Bible Verse:           Kolossense 3:2

'Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.'

-  Dit waarop ons fokus is belangrik.
-  Daar word gesê dat dit waarop ons fokus is dit wat ons sal word.
-  Moet dus nie oorweldig word deur jou probleme nie.
-  Onthou God en herinner jouself daaraan dat niks vir Hom te moeilik is nie.

PRAYER: 
Vader, vergewe my dat ek toelaat dat my probleme my oorweldig. Ek plaas my hoop, geloof en my vertroue nou dadelik op U. Amen.

10/04/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 27:5

'Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op ‘n rots.'

-  Ons ondervind almal een of ander probleme.
-  Maar binne die stryd kan ons God se teenwoordigheid geniet.
-  Ons kan onder Sy skaduwee vertoef. (Dit spreek van beskerming)
-  God sal sy ‘skaduwee’ verleng oor die mens wat homself onder Sy beskerming plaas.

PRAYER: 
Vader, mag U teenwoordigheid altyd met my wees. Steek my weg, beskerm my en hou my veilig totdat die storm verby is. Amen.

09/04/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 90:1 

'Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag.'

-  Maak Hom jou woonplek.
-  Vind dit wat jy soek in Hom.
-  Moenie jouself van Hom afsluit nie.           
-  Bly, woon, vertoef, wag en hou jou posisie in Hom
-  Laat jou hart God se woonplek wees.

PRAYER: 
Here, ek wil u geselskap in my lewe geniet U is die Almagtige God en ek vertrou op U vir elke behoefte. Amen.

08/04/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 91:1 

'Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.'

-  Ons het die geleentheid om in Hom te ‘sit’.
-  Die woord sit is ‘n werkwoord – dit is iets wat ons moet doen.
-  Die word ‘sit’ beteken dat ons daar talm.
-  Hy, die Here, is jou skuilplek (geheime plek).

PRAYER: 
Vader, U is my skuilplek. Dit is my beslisde doel en begeerte om in daardie plek te woon en om U teenwoordigheid in my daaglikse lewe te ervaar. Amen.

07/04/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 116:8

'Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my  voet van struikeling.'

-  Hy weet alles wat jy deurgaan.
-  Hy sal jou van die dood bewaar.
-  Hy sal jou oë van trane bewaar.
-  En Hy sal jou voete van struikeling bewaar.

PRAYER: 
Here, U is my groot Verlosser. Ek bid dat U my sal verlos van die las van die dinge wat ek moet dra en mag ek in U vryheid wandel. Amen.

04/04/2014

Daily Bible Verse:           Exodus 23:20

'Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het. '

-  God het belowe dat Hy jou nooit sal verlaat nie.
-  Hy onderneem om elke tree op die reis deur die lewe met jou te wees.
-  Hy het ’n toekoms vir elkeen van sy kinders voorberei.
-  Laat Hom dus vir jou veilig by jou bestemming bring.

PRAYER: 
Vader, ek wil niks minder hê as alles wat U vir my voorberei het. Lei my in hierdie reis van die lewe sodat ek alles wat U vir my voorberei het sal beleef. Amen.

03/04/2014

Daily Bible Verse:           Exodus 3:2

'Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!'

-  God kan op verskeie maniere met jou praat.
-  Hy het deur ‘n brandende bos met Moses gepraat.
-  Hy het deur drome met Josef gepraat.
-  Verwag dat Hy met jou sal praat

PRAYER: 
Vader, ek vra dat U met my sal praat net soos U in die verlede met ander gepraat het en ek vra dat U my sal lei op die weg wat ek moet gaan. Amen.

02/04/2014

Daily Bible Verse:           Handelinge 3:19

'Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. '

-  Om na God uit te reik is ‘n groot voorreg waarvan ons almal gebruiik kan maak.
-  Hy het ‘tye van verkwikking’ gereed vir jou.
-  Hoekom sal jy dorheid aanvaar as jy ‘tye van verkwikking’ kan geniet.
-  Moenie toelaat dat enigiets in die pad staan van God se seën vir jou nie.

PRAYER: 
Vader, vergewe my vir die dinge wat ek gedoen het wat U nie behaag nie. Ek wil die ‘tye van verkwikking’ geniet,  wat U vir my voorberei het. Amen.

01/04/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 51:3 

'Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.'

-  Sy genade is elke dag nuut en ons kan oor begin.
-  Ons kan elke dag na Hom toe kom vir vergifnis en hulp.
-  Sy liefde is onfeilbaar en dit beteken hy sal jou nie faal nie.
-  Ontvang vandag Sy genade en Sy guns.

PRAYER: 
Vader, omdat U liefde onfeilbaar is, wees my  genadig. Omdat U barmhartig is, wis die vlekke van my sonde uit. Amen.

31/03/2014

Daily Bible Verse:          Spreuke 2:7-8 

'en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is ‘n skild vir die wat regskape wandel deurdat Hy die paaie van die reg bewaar en die weg van die gunsgenote bewaar; '

-  Die Here het oorwinning vir jou gereed.
-  Hy wil hê dat jy ‘n oorwinnaar moet wees en ook meer as ‘n oorwinnaar moet wees.
-  Hy sal jou lei.
-  As jy Sy getroue kind is kan jy verseker wees dat Hy jou getroue Vader is.

PRAYER: 
Vader, ek gee hierdie nuwe week en die nuwe maand wat voorlê in U hande oor. Lei my en beskerm my, asseblief. Amen.

28/03/2014

Daily Bible Verse:           Spreuke 13:9 

'Die lig van die regverdige brand vrolik, ...'

-  Jy kan ‘n bron van lig en hoop vir almal om jou wees.
-  Jou klein liggie kan helder skyn.
-  Geen hoeveelheid van donkerte kan die lig van  ‘n enkele kers smoor nie.
-  Hou aan skyn en bring lig in die wêreld om jou.

PRAYER: 
Vader, mag my lig so skyn dat ander sal weet dat U my HERE is en mag ek ‘n bron van hoop en krag vir ander wees. Amen.

27/03/2014

Daily Bible Verse:           Spreuke 15:15 

'Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurigdeur fees'

-  Ons het elke dag die geleentheid om dinge op een van twee maniere te sien.
-  Ons kan dinge vanuit ‘n negatiewe perspektief of ‘n positiewe perspektief aanskou.
-  Ons kan ongelukkig wees of ons kan gelukkig wees.
-  Die keuse is elke dag ons sin.

PRAYER: 
Vader, ek kies om my lewe positief met ‘n vreugdevolle hart te lewe. Mag my lewe ‘n gedurige fees wees terwyl ek kies om positief te wees in alles wat ek sê en doen.  Amen.

26/03/2014

Daily Bible Verse:           Genesis 49:18 

'Op u verlossing wag ek, HERE! '

-  Na wie of na wat kyk jy vir jou antwoord?
-  Ons kan dikwels na die verkeerde goed draai vir die hulp wat ons benodig.
-  Maak nie saak wat jy deurgaan nie, hou jou oë op Hom gevestig.
-  Vertrou op die Here vir jou verlossing en jou redding.

PRAYER: 
Here, ek verklaar dat U die Een is op wie ek vertrou vir my hulp. Waarlik, my hulp kom van die HERE. Amen.

25/03/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 40:2 

'Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor'

-  Die feit dat ons God kan aanroep is ‘n wonderlike voorreg.
-  Jy kan nou dadelik ‘n oomblik neem en dit doen.
-  Hou aan om geduldig te verwag dat Hy vir jou sal deur kom.
-  Hy is jou getroue Vader.

PRAYER: 
Vader, help my om geduldig te bly terwyl ek U aanroep en op U vertrou vir die uitkoms van my situasie. Amen.

24/03/2014

Daily Bible Verse:           2 Chronicles 20:22 

'En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die Kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.'

-  Lof is ‘n kragtige sleutel om mee te oorkom en te oorwin.
-  Wanneer ons Hom loof fokus ons op God en Sy grootheid.
-  Dan kan God beweeg en werk om ons onthalwe.
-  Maak jou gereed vir ‘n ommekeer, want jou oorwinning is in jou lof.

PRAYER: 
Here, help my in hierdie nuwe dag om U te loof maak nie saak wat oor my pad kom nie. Ek vertrou in U en in die feit dat U my situasie kan omkeer en intussen sal ek U loof. Amen.

20/03/2014

Daily Bible Verse:           Romeine 10:10 

'Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.'

-  Waak oor dit wat uit jou mond uitkom.
-  Moenie toelaat dat negatiwiteit en twyfel uit jou mond uitkom nie.
-  Spreek lewe, spreek hoop, spreek doelvol en spreek Sy Woord.
-  Wat ons sê en ons belydenis is van die allerhoogste belang.

PRAYER: 
Vader, help my om nie toe te laat dat negatiwiteit en twyfel uit my lewe voortspruit nie, maar help U my om altyd lewe en hoop te spreek. Mag die woorde uit my mond U altyd behaag. Amen.

12345678910...