Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Psalm 73:28

'But as for me, how good it is to be near God! I have made the Sovereign LORD my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things You do.'

- The greatest joy in life is the knowledge and assurance that God is with us.
- What a joy it is to know His presence as a living reality.
- He wants to invade our lives with His presence like a cloud that surrounds us.
- Make the Sovereign Lord your shelter and enjoy the nearness of God.

PRAYER: 
Lord, I declare that as far as I am concerned You are the desire and longing of my heart and soul. You are my shelter and in Your presence I long to dwell. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
26/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 73:28

'Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werk te vertel.'

- Die grootste vreugde in die lewe is die wete en die versekering dat God met ons is.
- Wat ‘n vreugde is die nie om sy teenwoordigheid as ‘n lewende realiteit te ken nie.
- Hy wil ons lewens met Sy teenwoordigheid indring soos wat ‘n wolk ons omring.
- Maak die Sowereine Here jou skuilplek en geniet die nabyheid van God.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat so ver dit my betref is U die begeerte en verlange van my hart en siel. U is my skuilplek en ek verlang om in U teenwoordigheid te leef. Amen.

25/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 10:22a

'laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid,….'

- Dinge sal in plek val wanneer Sy teenwoordigheid ‘n realiteit in ons lewens word.
- Ons kan kies om van die lewensstorms na Sy teenwoordigheid oor te skuif.
- Ons kan met opregte harte, tenvolle op Hom reken en vertrou.
- GAAN nou in Sy teenwoordigheid in. Hy wag vir jou!

GEBED: 
Vader, ek kies om op U te fokus en om met moed en durf in U teenwoordigheid in te dring. Dankie dat ek U tenvolle kan vertrou. Amen.

24/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 105:4

'Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy angesig altyddeur.'

- Maak nie saak waar jy is nie, soek na Sy teenwoordigheid.
- Laat die wonder van Sy teenwoordigheid jou siel oorvloed.
- Om te weet dat Hy met ons is, is dieselfde as om reën in ‘n dorre en onvrugbare plek te hê.
- Mag jy Sy krag ken en sy daaglikse teenwoordigheid ondervind. 

GEBED: 
Vader, Ek reken op U en U alleen vir alles wat ek nodig het en waarna ek verlang.Vul my met U krag en omring my met U teenwoordigheid. Amen.

23/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 20:17

'Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die HERE by julle,….'

- Sommige gevegte is gevegte wat ons nooit bedoel was om te veg nie.
- Sommige gevegte behoort aan die Here en dit is beter om dit aan Hom oor te laat.
- Ons verantwoordelikheid is om in geloof te staan en te aanskou wat Hy sal doen.
- Wanneer HY die geveg veg is die uitkoms gewaarborg. 

GEBED: 
Vader, vergewe my dat ek gevegte probeer veg wat slegs U kan hanteer. Ek verklaar dat ek U vertrou, ek sal my posisie opneem, ek sal staan en ek sal dophou en aanskou wat U sal doen. Amen.

22/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 8:20

'Verder het die HERE vir Moses gesê: Maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao …..'

- Ons leef vandag in ‘n nuwe seisoen in die wêreld.
- Ons moet begin om onsself te posisioneer vir dit wat God vir ons beplan het.
- Ons behoort op te hou om ons hande in die lig te gooi en begin om ons hande vuil te maak. 
- Jy is deel van die Here se plan en Sy plan is nie ‘besigheid soos gewoonweg’ nie!

GEBED: 
Vader, dankie dat ek ‘n rol kan speel in die plan wat U vir die toekoms het. Ek kies om myself te posisioneer sodat ek op die regte tyd, op die regte plek sal wees, om te wees wat U wil hê dat ek moet wees en om te doen wat U wil hê dat ek moet doen. Amen.

19/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Génesis 3:9

'Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy?'

- Die Here verlang na ‘n verhouding met ons, Sy kinders.
- HY begeer dat niks tussen ons moet kom nie.
- Selfs in ons swakheid, hou Hy aan om na ons uit te reik.
- Hy vra: ‘Waar is jy?’ en jou reaksie behoort te wees ‘Hier is ek Here!?’


GEBED: Vader, dankie vir die geleentheid van ‘n verhouding met U. Hier is ek Here, ek begeer om U beter te ken en dat U my sal ken. Amen.

18/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Génesis 7:16

'En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die HERE het agter hom toegesluit.'

- Die lewe is vol geleenthede en keuses.
- Die lewe bied ons ‘n ‘venster van geleentheid’ om die regte ding te doen.
- Maar daar kom ‘n tyd wanneer God die deur agter ons toemaak.
- Dit is wanneer ons die nut van die keuses wat ons gemaak het, sal sien. 

GEBED: Vader, help my, wanneer ek elke dag wat U vir my gegee het , neem om die regte ding te doen en U leiding te volg. Mag ek my ‘venster van geleenthied’ gebruik om te doen dit wat U eer en U behaag. Amen.

17/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 11:21

'Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën; en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf.'

- Ons lewens behoort met ‘n doel en ‘n bestemming in elke tree, geleef te word.
- Ons is op die aarde geplaas om ‘n seën vir ander te wees.
- Ons lewe van geloof behoort die sentrale tema van ons daaglikse bestaan te wees.
- Selfs teen die einde van ons lewens behoort ons nog steeds getrou besig te wees om die Here te aanbid.


GEBED: Vader, dankie vir die lewe wat U my gegee het. Mag my lewe ‘n lewe met ‘n doel en seën wees terwyl ek U aanbid al die dae van my lewe. Amen.

16/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 20:1

'As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ‘n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie; want die HERE jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou.'

- Ons kom voor stryd gedurende ons lewens.
- Midde van die stryd mag die vyand oorweldigend lyk.
- Maar groter is Hy wat in jou is dan hy wat in die wêreld is.
- Jy kan rus, wetende dat God jou ondersteun en dat Hy jou sekuriteit is.


GEBED: Vader, tenspyte van die dinge en uitdagings wat ek moet trotseer, sal ek U vertrou en ek sal nie vrees nie want U is met my. Amen.

15/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 31:8

'En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.'

- Die toekoms kan soms vrees en twyfel in ons lewens veroorsaak.
- Maar die Here belowe om voor ons uit te trek.
- Hy ken die toekoms, want Hy is alreeds daar.
- Ons verantwoordelikheid is om in Hom te rus en ons vertroue in Hom te plaas.

GEBED: 
Vader, Ek is verheug om te weet dat U die Een is wat voor my uit trek. U beplan die pad wat vir my voorlê en ek kan met vertroue daarop wandel. Amen.

12/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:5b

'Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.'

- Hierdie is ‘n belofte en ‘n onderneming van die Here.
- Dit is waar in goeie tye en ook in moeilike tye.
- Hierdie feit moet die rotsbedding en fondasie van ons lewens wees.
- Moet nooit twyfel in Sy woord nie, maar omhels Sy groot liefde vir jou.

GEBED: 
Vader, dankie vir hierdie gerusstellende feit. U is met my en ek het niks om te vrees nie. Amen.

11/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 126:2

'Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het groot dinge aan hierdie mense gedoen.'

- Dit is ‘n vreugde om te kan belei oor God se goedheid in ons lewens.
- Mag Hy jou mond met gelag vul!
- Mag jou tong met gejubel uitskree!
- Mag hierdie vir jou ‘n realiteit wees omrede die groot dinge wat Hy vir jou gedoen het.


GEBED: Vader, vul my mond met gelag en laat my tong U prys waar ek U getrouheid vier en waar ek U goedheid in die toekoms verwag. Amen.

10/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 12:24

'Vrees net die HERE en dien Hom getrou met julle hele hart; want kyk watter groot dinge Hy by julle gedoen het.'

- Ons moet soms stil raak en onthou hoe God vir ons onderneem het.
- Dink aan die wonderlike dinge wat Hy vir jou gedoen het.
- Wanneer ons Sy getrouheid onthou, kan ons met geloof vorentoe kyk.
- Dan kan ons Hom getrou dien en Hom volmaak lief hê.

GEBED: 
Vader, dankie vir die wonderlike dinge wat U vir my gedoen het. Dit is my begeerte om U lief te hê en U al die dae van my lewe te dien. Amen.

09/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 30:8

'En Dawid het die HERE geraadpleeg en gesê:  Sal ek hierdie bende agternajaag? Sal ek dit inhaal? En Hy sê vir hom: Agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred.'

- Daar is niks soos ‘n woord van die Here om ons aan te moedig nie.
- Hier ontvang Dawid ‘n woord van die Here en ‘n belofte van sukses.
- Die Here wil met jou praat en vir jou die leiding gee wat jy nodig het.
- Hy wil vir jou die sekerheid gee dat Hy met jou is en dat Hy dinge sal herstel.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U met my sal praat, sodat ek sal weet wat ek moet doen en sodat ek in U krag kan optree. Amen.

08/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 30:6

'...maar Dawid het homself versterk in die HERE sy God.'

- Waar vind jy die krag wat jy daagliks nodig het?
- Dawid was erg teneergedukt toe hierdie geskryf is.
- Maar in sy swakste oomblik het hy geweet waar om te gaan vir die krag wat hy nodig gehad het.
- Hy het die Here genader en hy het krag in Hom gevind.

GEBED: 
Vader, ek nader U vandag vir die krag wat ek nodig het. Dankie dat U my God is sodat ek op U kan vertrou, wetende dat U sal kom en vir my krag gee. Amen.

05/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Job 42:10

'En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.'

- Die Here kan enige siuasie van gebondenheid in jou lewe om draai.
- Hy is die restoreerder.
- Job was besig om bankrot te raak, maar toe kom God en lig hom uit daardie situasie uit.
- Maak nie saak wat jy deur gaan nie, weet dat die Here jou ook sal oplig.

GEBED: 
Vader, dankie vir die manier waarin U in mense se lewens inkom en hulle weer oplig tot ‘n nuwe lewe. Ek bid dat U dieselfde vir my sal doen. Amen.

04/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:18

'Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.'

- As kinders van God kan ons Sy hand in ons lewens vertrou.
- Ons kan dankbasr wees want die Here is altyd besig om dinge ten goed vir ons uit te werk.
- Sy planne en doel vir jou lewe sal tot stand kom.
- By elke draai in die pad moet ons onthou om dankbaar te wees.

GEBED: 
Vader, ek kies om U te dank vir alles wat u vir my gedoen het en vir alles wat U nog gaan doen, omdat U my getroue Vader is. Amen.

03/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 6:11

'En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ‘n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.'

- Daniël het in’n tyd van politieke onsekerheid gelewe.
- Dinge het al hoe slegter gegaan in sy land.
- Maar hy het aangehou om die regte dinge te doen tenspyte van die omstandighede om hom.
- Hy het aanhoudend vir God aangeroep en God het sy situasie vir hom omgedraai.

GEBED: 
Vader op hierdie betekenisvolle dag, koop ek die tyd uit om tot U te bid. Ek het die vrymoedigheid om dit te doen want U is die Een wat tussenbeide kan tree om my ontwil.  Amen.

02/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 11:8

'Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.'

- Ons sou almal die voltooide prent wou sien en dinge met helderheid wou weet.
- Maar soms moet ons net die volgende tree neem en die res aan God oorlaat.
- Geloof beteken dat ons vertroue in die Here moet hê selfs as ons destinasie nie vir ons duidelik uitgespel is nie.
- Mag ons lewens ‘n voorbeeld van geloof in die Een wees wat die voltooide prent sien!

GEBED: 
Vader, ek kies om ‘n lewe van geloof te leef. Gee my die moed om die volgende tree te gee en help my om in die feit te rus dat U die einde van die begin af weet. Amen.

01/08/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Génesis 39:2

'En die HERE was met Josef...'

- Die Here het Josef nooit verlaat tenmidde van alles wat hy moes deurgaan nie.
- Feit is, ons word vertel dat in al sy probleme was die Here met hom.
- Die Here sal dieselfde vir jou doen in die uitdagings en probleme wat jy moet hanteer.
- Vandag, is die Here met jou.

GEBED: 
Vader, dankie dat U met my is. Ek kies om in U krag en vertroosting te rus. Mag die waarheid van hierdie feit ‘n lewende realiteit in my lewe word! Amen.

12345678910...