Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:           John 16:24

'Until now you have not asked for anything in My name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.'

-  What holds you back from asking and trusting the Lord for what you need?
-  He wants to and longs to be good to you.
-  Perhaps we don’t fully understand what God has made available to us?
-  So drop the doubt and hesitation and bring your request to Him.

PRAYER: 
Lord, I need you, oh how I need you. Every hour of every day I need You in my life. I bring my needs and requests to You right now, knowing that You love and care for me. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
01/08/2014

Bybel Vers:           Johannes 16:24

'Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontang, sodat julle blydskap volkome kan wees. '

-  Wat hou jou terug dat jy nie vir die Here vra en vertrou vir dit wat jy nodig het nie?
-  Hy wil en verlang om vir jou genadig te wees.
-  Miskien verstaan ons nie tenvolle wat God alles vir ons beskikbaar gemaak het nie?
-  Laat vaar die twyfel en aarseling en bring jou versoek na Hom toe.

PRAYER: 
Vader, ek het U nodig, O hoe nodig het ek U nie. Elke uur van elke dag het ek U in my lewe nodig. Ek bring my behoeftes en versoeke nou na U toe, wetende dat U my lief het en dat U vir my sorg. Amen

31/07/2014

Bybel Vers:           Johannes 3:30

'Hy moet meer word, maar ek minder. '

-  Ons leef in ‘n materialistiese en self-gesentreerde wêreld.
-  Self-promosie is aan die orde van die dag.
-  Maar hierdie waarheid plaas dinge weer in perspektief.
-  Mag HY in ons almal meer word en mag ons minder word.

PRAYER: 
Here, ek besef dat dit alles om U gaan. U is die Een tot wie ons nader en ons gebed is dat U mag meer word en dat ons lewens meer omtrent U sal word en minder omtrent onsself. Amen.

30/07/2014

Bybel Vers:           Johannes 2:5

'Sy moeder sê vir die dienaars:  Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.'

-  As ons doen wat God vir ons sê om te doen lei dit tot seën en deurbraak.
-  Wat het Hy onlangs vir jou gesê om te doen?
-  Moenie aarsel nie, wees liewer gehoorsaam.
-  Wat Hy ookal vir jou sê – DOEN DIT.

PRAYER: 
Here, ek kies om U leiding in my daaglikse lewe te volg. Gee my die moed wat ek nodig het om uit te tree en gehoorsaam te wees in dit wat U vir my gesê het om te doen. Amen.

29/07/2014

Bybel Vers:           Johannes 3:22

'Hierna het Jesus en sy dissipels na die land van Judèa gegaan, en Hy het daar met hulle vertoef en gedoop.'

-  Die Here wil tyd met jou spandeer.
-  Het jy tyd in jou skedule of is jy te besig?
-  Maak seker dat jy tyd uitkoop om met Hom deur te bring.
-  Jou lewe sal as gevolg daarvan ryker wees!

PRAYER: 
Vader, die gedagte daaraan om tyd met U deur te bring en in U teenwoordigheid te wees is die verlange en behae van my hart. Mag ek U teenwoordigheid vandag en altyd in my lewe ken en geniet. Amen

28/07/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 63:5

'Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.'

-  Ons behoort elke dag te begin deur God te prys.
-  Elke dag is ‘n geskenk uit Sy soewereine hand.
-  Loof Hom vir die nuwe dag en vir nuwe geleenthede.
-  Gee jou lewe oor aan Hom, daar is niemand soos HY nie.

PRAYER: 
Vader, ek kies om U te loof so lank as wat ek lewe. U het ons nie vergeet nie en U is elke dag met ons in alles wat ons moet deur gaan. Dankie vir U voordurende teenwoordigheid. Amen.

25/07/2014

Daily Bible Verse:          Jesaja 54:10

'Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.'

-  Soms gaan ons deur ’n seisoen waarin ons geskud word.
-  Dit is ’n tyd waarin dinge onseker en selfs hopeloos voel.
-  Selfs in sulke tye belowe die Here om getrou teenoor ons te bly.
-  Sy ‘onfeilbare liefde’ en Sy ‘vredeverbond’ duur voort.

PRAYER: 
Vader, U hou my lewe in U hande. U ken my hart en U noem my by my naam. U onderneem om altyd getrou en barmhartig teenoor my te wees. Amen.

24/07/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 18:3

'Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. '

-  Dit is ons voorreg om God aan te roep.
-  Jy kan vandag vir Hom aanroep vir nuwe genade.
-  Sy genade en guns is nou dadelik vir jou beskikbaar.
-  Roep dus na Hom en Hy sal jou uit red.

PRAYER: 
Here, ek roep na U, my Verlosser en my Here. U is die krag van my hart en ek weet U sal my red. Amen.

23/07/2014

Daily Bible Verse:           Psalm 18:3

'Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. '

-  Hy is jou rots en jou veilige plek.
-  As jy oorstelp voel, kyk net op na Hom alleen.
-  Hy is die getroue God wat ons deur alles dra.
-  Hy is die krag wat jou uit jou situasie sal red.

PRAYER: 
Vader, ek kies om U te glo. Ek kies U as my rots en my sekuriteit Ek weet dat ek op U kan staatmaak en ek kan op u reken. Amen.

22/07/2014

Daily Bible Verse:           1 Korinthiërs 15:28

'....aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.'

-  God is ons soewereine Here.
-  Hy heers orals oor alle dinge.
-  Hy is the alwetende en almagtige Here
-  Hy ken jou omstandighede en Hy is altyd getrou.

PRAYER: 
Vader, U is die Een wat my soewereine Here is. U heers oor alle dinge en dit sluit in die dinge wat nou vir my moeilik is. Amen.

21/07/2014

Daily Bible Verse:            Lukas 1:25

'So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem. '

-  Wat het die Here vir jou gedoen?
-  Ons moet onthou om dankbaar te wees en ons moet vier dit wat Hy gedoen het.
-  Hy wil vandag Sy guns aan jou toon.
-  Hy wil vandag alle verwyte of skaamte wat jy deurgaan, verwyder

PRAYER: 
Vader, ek vier en dank U vir alles wat U vir my gedoen het. Ek ontvang U guns en genade opnuut weer vandag. Amen.

18/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 25:8

'Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af  wegneem; want die HERE het dit gespreek.'

-  Die voorneme van die Here is duidelik.
-  Hy wil trane afvee en die verwyte verwyder.
-  Dit sluit in die verwerping en die afkeuring wat ons almal in die gesig staar.
-  God sal jou nooit verwerp nie en Hy wil die verwerping wat jy voel totaal verwyder.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U onvoorwaardelike liefde vir my. Mag ek myself deur U oë sien en mag ek besef hoeveel U my liefhet en vir my sorg. Amen.

17/07/2014

Daily Bible Verse:            Jeremia 31:16

'So sê die HERE: Bedwing jou stem van geween en jou oë van trane; want daar is loon vir jou arbeid, spreek die HERE; ....'

-  Soms voel ons dat dit wat ons gedoen het was net tyd mors.
-  Ons kan selfs voel dat ons verniet gearbei het.
-  Maar die aandag van God mis niks wat ons doen nie.
-  Hy sien alles en belowe om ons te beloon!

PRAYER: 
Vader, dankie vir U bevestiging dat niks wat ek doen, nie deur U raakgesien word nie. U sal my beloon en ek sien met geloof daarna uit. Amen.

16/07/2014

Daily Bible Verse:            Sagaría 1:16

'Daarom, so sê die HERE: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; my huis sal daarin gebou word, spreek die HERE van die leërskare, en ‘n meetsnoer oor Jerusalem gespan word. '

-  Dit is God se natuur om vir Sy mense nog ‘n kans te gee.
-  Hy is genadevol en Hy reik met genade na ons uit.
-  Hy wil altyd sien dat dinge herbou en herstel moet word.
-  So gee Hom jou areas van gebrokenheid en kyk wat Hy sal doen.

PRAYER: 
Vader, U ken elke area van my lewe wat U herstel nodig het. Ek gee daardie areas aan U wetende dat U kan herbou dit wat gebroke is. Amen.

15/07/2014

Daily Bible Verse:            Titus 2:7

'Betoon jou in alles ’n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid  in die leer, waardigheid, opregtheid. '

-  Jy het ’n sfeer van invloed en mense hou jou dop.
-  Ander mense sien hoe jy jou lewe leef.
-  Leef dus ’n lewe wat ’n voorbeeld is wat ander kan volg.
-  Wanneer jy die regte dinge doen eer jy God en word ander mense geïnspireer

PRAYER: 
Vader, mag hoe ek vandag my lewe leef ‘n voorbeeld wees vir ander mense. Amen.

14/07/2014

Daily Bible Verse:            Deuteronómium 7:6

'Want jy  is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.'

-  Mense bewaar hulle kosbare besittings.
-  Dink net hoeveel meer sal God Sy kosbaarhede op prys stel.
-  Jy is een van Sy kosbare besittings.
-  Hy het jou gekies, Hy het jou geseën en Hy sal vir jou sorg.

PRAYER: 
Vader, hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ek vir U van waarde en kosbaar is nie. Dankie dat U my gekies het om U kind te wees. Amen.

11/07/2014

Daily Bible Verse:            Psalm 18:20

'En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.

-  God wil jou na ‘n goeie plek bring.
-  ‘n Plek van vrede instede van ‘n plek van ellende!
-  ‘n Plek van hoop instede van ‘n plek van wanhoop!
-  Hy wil jou red omdat Hy ‘n behae in jou het.

PRAYER: 
Vader, bring my uit my huidige plek van frustrasie en wanhoop en bring my na daardie ‘ruimte’ wat U vir my voorberei het. Amen.

10/07/2014

Daily Bible Verse:            Psalm 37:23

'Deur die HERE word die gange van ’n man bevestig, en Hy het ‘n welbehae in sy weg.'

-  Dit is wonderlik om te dink dat die Here’n behae in ons het.
-  Elke besonderheid van ons lewens is vir Hom ‘n prioriteit.
-  Hy weet wat met ons gebeur.
-  En Hy wil vir ons kom leiding gee.

PRAYER: 
Vader, ek bid dat U my treë vandag sal lei. Lei my volgens die weg wat U wil hê dat ek moet volg. Amen

09/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 49:15

'Kan ‘n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie?  Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!'

-  Die liefde van God oortref die liefde van enige aardse ouer.
-  Al sou jou aardse ouers jou versaak, Hy sal nie.
-  Sy liefde is ver groter, ver dieper en ver meer eg.
-  God is liefde en in Sy liefde sal Hy jou NOOIT vergeet nie.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U groot liefde vir my. Ek besef dit vandag en ek kies om in U ewige en onfeilbare liefde te rus. Amen.

08/07/2014

Daily Bible Verse:            Johannes 4:35

'Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.'

-  Die beste tyd is nou.
-  Vandag, met sy geleenthede, is iets wat jy moet aangryp.
-  Moenie altyd wag vir ’n meer geleë tyd nie.
-  Kyk op, die geleentheid is reg voor jou.

PRAYER: 
Vader, ek aanvaar dit wat U voor my geplaas het. Ek sal nie aarsel nie, maar ek sal optree en die voordeel van die oop deure wat U vir my gegee het, aangryp Amen.

07/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 43:3

'Want Ek is die HERE, jou God,...'

-  Wees vandag verseker en weet dat die Here JOU God is.
-  Jy het nie gefaal nie.
-  Sy guns en goedertierenheid reik na jou uit.
-  Ware gelowiges is kosbaar vir God en Hy het ‘n behae in hulle.

PRAYER: 
Here, U is my Here en U is my God. Mag hierdie wonderlike waarheid vandag ‘n nuwe en vars realiteit in my lewe wees. Ek bid dat ek nooit weer in U goedheid en liefde teenoor my sal twyfel nie. Amen.

12345678910...