Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:       Psalm 23:5 

'You prepare a table before me in the presence of my enemies.'

-  The writer of the Psalm, David, admits that he has adversaries.
-  There will always be those who oppose or reject us.
-  But they are powerless as long as God is with you.
-  He can make a way for you, even in difficult circumstances.

PRAYER: 
Lord, thank You for Your blessing and favour on my life. Do a miracle for me and ‘prepare a table before me in the presence of my enemies’. Amen


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
27/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:       Psalm 16:5 

'Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot.'

-  Moenie op die verkeerde dinge staatmaak vir jou sekuriteit nie.
-  Maak staat op die Here, Hy is al wat jy nodig het.
-  Ander mag kom en probeer om jou te vernietig.
-  MAAR Hy is die een wat jou toekoms verseker.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat my hoop, my vertroue en my toekoms in U gevestig is, in U alleen. U is die Een wat my lot verseker. Amen

26/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:       Daniël 12:13 

'En jy, gaan heen na de einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.'

-  Ons aardtse lewens is deel van ‘n groter, ewige, geestelike lewe.
-  Terwyl ons lewe behoort ons doen wat HY vir ons sê om te doen.
-  Hierdie aardtse ondervindig duur nie vir ewig nie.
-  Maar aan die einde sal jy die erfenis ontvang wat vir jou voorberei is!

GEBED: 
Vader, dankie dat my erfenis in U verseker is. Mag ek my lewe leef sodat dit U behaag sodat ek eendag verheug sal kan wees in dit wat U vir my voorberei het. Amen

25/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:       1 Petrus 2:24 

'wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.'

-  Die Here ken elkeen van ons en Hy het ons deursoek en ken ons optrede.
-  Selfs wanneer ons Hom faal, hou Hy aan om ons lief te hê.
-  Hy het gekies om persoonlik al ons sondes in Sy liggaam te dra.
-  Hy het dit gedoen sodat ons kan vry wees en sodat ons genees kan word.

GEBED: 
Here, ek kniel vandag by die voet van U kruis. Was my in U kosbare bloed sodat ek kan besef dat niks my van U liefde kan skei nie. Amen

24/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        Johannes 6:35

'En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.'

-  Hy is die ‘brood van die lewe’ waarna jy verlang.
-  Hy versadig die diepste verlange en begeertes van ons harte.
-  Hy roep uit na almal wat honger en dors is.
-  En Hy sê: “Ek is al wat jy nodig het!”

GEBED: 
Vader, kom vul my met alles wat U vir my voorberei het. Ek roep van diep binne my uit dat U moet kom en my honger en dors versadig. Amen

23/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        Psalms 103:22

'Loof die HERE, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! Loof die HERE, o my siel!'

-  Ek en jy kan ‘n lewe lei wat die Here loof.
-  Ons behoort te kan sê “Loof die HERE, o my siel!”
-  Wanneer ons Hom loof berei ons onself voor vir oorwinning.
-  Laat lof uit jou innerlike wese vloei en laat ons Hom saam loof.

 

GEBED: Here, ek loof U heilige naam hier aan die begin van hierdie nuwe week. Ek is U skepping en uit die dieptes van my siel kies ek om U naam te loof en te verhoog. Amen

20/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        1 Korinthiërs 1:9

'God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here'

-  Ek en jy is geskep om in gemeenskap met God te lewe.
-  Hoekom sal ons met minder tevrede wees en dinge op ons eie doen?
-  Kom ons lewe in hierdie noodsaaklike verbond met ons Here.
-  Hy is ewig getrou aan Sy beloftes en bly betroubaar.

GEBED: 
Vader, ek kies om my lewe in gemeenskap met U te lewe. U is my Here en U is my getroue God. Amen

19/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        Psalm 145:17

'Die HERE is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke.'

-  Die Here is beroubaar en getrou.
-  Al wat Hy doen en belowe kom uit Sy liefde teenoor ons.
-  Ons kan veilig rus wanneer ons, ons vertroue op Hom plaas.
-  Die Here, die getroue en betroubare een, het jou lief.

GEBED: 
Here, dankie dat U altyd U beloftes nakom en dankie dat U goedgunstig is in alles wat U doen. Amen

18/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        Psalm 145:13

'U koninkryk is ‘n koninkryk van alle eeue, en u heerskappy duur deur al die geslagte.'

-  Hy is ons magtige, wonderlike en ewige God.
-  Hy kan die berge skuif met die woorde wat hy spreek.
-  Hy ken jou hart en Hy het jou by jou naam geroep.
-  Hy hou jou lewe en jou toekoms in Sy kosbae hande.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat u heers. U heers oor my situasie en U heers in my lewe. Amen

17/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        Haggai 2:9

'Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die HERE van die leërskare;…'

-  Die Here wil nie hê dat ons die heeltyd na die verlede moet terugkyk nie.
-  Hy wil ons gebruik en vir ons sukses bring van nou af vorentoe.
-  Moenie terug verlang na die aantreklike dinge van die verlede nie.
-  Glo dat hierdie jou oomblik is en dat die beste nog gaan kom.

GEBED: 
Vader, mag hierdie skrif in my eie lewe waar wees. Ek kies om dit wat in die verlede gebeur het te vergeet en om vorentoe te kyk na wat in U gaan plaasvind. Amen.

16/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:        Psalm 85:9

'Ek wil hoor wat God die HERE spreek. Ja, Hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote; maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie!'

-  Die Here se bedoeling teenoor ons is duidelik.
-  Hy wil hê dat ons van en die vrede wat Hy alleen vir ons kan gee, moet weet en ondervind.
-  Dit is so maklik om weer te begin stres en bekommerd wees.
-  Kom laat ons aanhoudend onsself herinner aan Sy getrouheid.

GEBED: 
Vader, dankie vir die belofte van vrede wat U my bied. As ek luister na wat U sê, sal ek in vrede rus en nie weer in dwaasheid verval en begin twyfel en vrees nie. Amen.

13/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Hàbakuk 2:1

'Op my wagtoring wil ek gaan staan en op ‘n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord.'

-  In hierdie verhaal wag die profeet vir God se antwoord.
-  Ons moet ook afhanklik lewe van wat ons van die Here hoor.
-  Hy wil en Hy sal met jou praat as jy probeer om te luister.
-  Dit is soveel vreugde wanneer ons weet dat Hy gespreek het!

GEBED: 
Vader, ek bid dat U met my sal praat. Laat U stem in my hart gehoor word, sodat ek U leiding kan volg en gehoorsaam wees. Amen.

12/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 59:17

'Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was ‘n rotsvesting vir my en ‘n toevlug in die dag toe ek benoud was.'

-  Hy gee jou elke dag die nuwe krag wat jy nodig het.
-  Ontvang Sy krag nou en laat dit deur jou vloei.
-  Hy is alles wat Hy belowe het en sy getrouheid is eg.
-  Laat Hom jou rotsvesting en jou veilige hawe wees.

GEBED: 
Vader, ek ontvang nuwe krag vandag van U af. Dankie vir U liefde, goedertierenheid en getrouheid teenoor my. U is my rotsvesting en my toevlug. Amen.

11/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 5:4

'In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ék dit aan U voorlê en afwag.'

-  Elke dag is nog ‘n geleentheid om met God te praat.
-  Elke oggend kan ons, ons versoeke tot Hom rig.
-  Om op Hom te wag is deel van ons wandel in geloof.
-  Terwyl ons wag en vertrou kan ons dit met gelowige afwagting doen.

GEBED: 
Vader, ek bring my versoeke vandag voor U. Ek weet dat U my stem hoor en ek lewe in afwagting vir dit wat U vir my gaan doen. Amen.

10/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Josua 1:11

'Gaan die laer deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle padkos klaar; want oor drie dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem wat die HERE julle God aan julle gee, om dit in besit te neem.'

-  Voor enige seisoen van deurbraak is daar ‘n tyd van voorbereiding.
-  Die Here laat ons nooit toe om onvoorbereid na die volgende stadium te beweeg nie.
-  Dit is hoekom elke stadium in die proses so belangrik is.
-  As jy voel God is besig om jou in ‘n sekere rigting te lei, maak voorbereidings!

GEBED: 
Vader, ek wil voorbereid wees sodat wanneer die volgende seisoen kom ek gereed sal wees. Help my om voor te berei op so ‘n manier dat ek maklik die volgende seisoen sal kan betree wanneer die tyd reg is. Amen.

09/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Josua 1:9

'Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.'

-  Ons moet sterk en vol moed wees.
-  Vrees moet geen plek in ons harte of ons lewens hê nie.
-  Die rede hiervoor is dat God met ons is en Hy het ‘n plan.
-  Deel van Sy plan is dat Hy met ons sal wees maak nie saak wat gebeur nie.

GEBED: 
Vader, ek kies om sterk en vol moed te wees met die wete dat U met my is en dat U met my sal wees waar ek ookal mag gaan. Amen.

06/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Josua 1:5

'…soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.'

-  Die Here het Moses dwarsdeur sy lewe gelei.
-  Hy het beplan om Moses te gebruik en dit is presies wat Hy gedoen het.
-  Hy wil jou lewe ook so gebruik en Hy sal doen wat Hy beplan het.
-  Hy sal ons nooit verlaat nie en ook nie Sy planne vir ons lewens nie.

GEBED: 
Vader, dankie dat U met my is. U is elke dag van my lewe hier by my en U sal my lei sodat U doel bereik sal word. Amen.

05/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Josua 1:3

'Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, .'

-  God se doel en beloftes vir jou sal vervul word.
-  Hy wil hê dat jy die Beloofde Land wat hy vir jou het, moet ingaan.
-  Niks wat Hy belowe het sal teruggehou word nie.
-  Eis Sy beloftes op en glo dat hulle vir jou gegee sal word.

GEBED: 
Vader, ek glo dat U groot dinge vir my vooberei het. Ek tree vorentoe en aanvaar U beloftes vir my lewe. Amen.

04/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Josua 1:2

'…., maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan,….'

-  Daar kom ‘n tyd om op te staan en te doen wat Hy vir jou gesê het.
-  Daar kom ‘n tyd wat ons uit die boot uit moet klim.
-  Daar is iets wat ons nodig het om te vat en vas te hou.
-  Die tyd om te sit en wag is verby, dit is tyd om tot aksie oor te gaan.

GEBED: 
Vader, dankie vir die manier waarin U besig is om my te lei. Ek kies om tot aksie oor te gaan en in die toekoms wat U vir my voorberei het, vorentoe te tree. Amen.

03/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 44:27 

'Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil!'

-  God wil daar wees vir ons – Hy wil doen wat nodig of verwag word.
-  Het jy vandag daardie reddende krag nodig?
-  Die Here wil dit alles vir jou doen.
-  Wat jou situasie ookal is, weet dat Hy hierdie dinge vir jou sal doen.

GEBED: 
Vader, dankie vir U konstante en voortdurende liefde vir my.  U liefde vir my bevestig vandag vir my dat U hulp ‘n werklikheid in my lewe is.  Amen.

02/11/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 18:3 

'Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.'

-  Kyk net na al die dinge wat die Here vir jou wil wees!
-  Hy sal ‘n rots, ‘n skuilplek, ‘n bergvesting, ‘n skild en ‘n rotsvesting wees.
-  Vertrou dus op Hom en skuil by Hom.
-  Die Here is jou toevlug vir skuiling en veiligheid.

GEBED: 
Vader, U is MY rots, MY toevlug, MY bergvesting, MY hoë toring en die rotsvesting waarheen ek kan vlug. Amen.

12345678910...