Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              1 Chronicles 22:19

'Now devote your heart and soul to seeking the LORD your God.'

-  Searching and seeking after the Lord should be our soul’s desire.
-  If you are searching for answers, you will find them in God alone.
-  Don’t allow your heart to be distracted or preoccupied with other things.
-  Give Him the place of priority and seek the Lord your God.

PRAYER: 
Lord, today I choose to devote my heart and life in the pursuit of You. It is my desire to seek You, know You and be loved by You. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
30/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Konings 19:11-12

'in die wind was die HERE nie. En nà die wind ‘n aardbewing; in die aardbewing was die HERE nie. En nà die aardbewing ‘n vuur; in die vuur was die HERE nie. En nà die vuur die gesuis van ‘n Sagte koelte.'

-  Ons moet aandag gee aan die sagte stem van God binne ons.
-  Soms mag ons wens dat Hy dramaties met ons moet praat.
-  Maar meesal praat Hy met ons deur ‘n sagte stil stem.
-  Mag ons sensitief wees om te luister en te hoor wat Hy vir ons wil sê.

GEBED
Vader, verewe my dat ek alytd ‘n dramatiese teken van U verwag. Ek bid dat U met my sal praat en mag ek U sagte, stil stem in my lewe ken wanneer U my lei en raadgee. Amen.

27/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 1:4

'soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.'

Hoe wonderlik om te weet dat die Here elkeen van ons gekies het.
Die Here het JOU vir Homself gekies.
Hy het jou gekies sodat jy Sy teenwoordigheid daagliks in jou lewe kan geniet.
Daarom kan ons Hom met ons lewens vereer.

GEBED
Vader, dankie dat U my gekies het. Ek onderwerp my lewe, my hart en my toekoms in U liefdevolle hande. Mag ek U teenwoordigheid ondervind en mag ek lewe om U te vereer, omrede U groot liefde vir my. Amen.

26/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:7

'Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie aankom nie.'

-  Wanneer ons die Here as ons beskermer kies sal Hy voorsien alles wat ons nodig het.
-  Hy kan dit wat bedoel was om ons te vernietig neem en dit in ‘n getuienis verander.
-  Groot sekerheid is belowe aan gelowiges tenmidde van gevaar.
-  Alhoewel gevaar op ons pad sal kom, sal ons met God oorwin.

GEBED
Vader, dankie vir U belofte om met my te wees en my te help met alles wat ek moet hanteer. Tenmidde van alles wat op my pad kom, mag ek U teenwoordigheid en U hand in elke besonderheid ken. Amen.

25/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 25:4

'HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie.'

-  Die Here wil jou wys wat om te doen in jou spesifieke situasie.
-  Hy wil jou Sy guns aanbied deur jou te help en te lei.
-  In die lewe is daar die gevaar om van die regte pad af  te dwaal.
-  As ons in afhanklikheid van Hom lewe sal Hy vir ons die regte weg wys.

GEBED
Vader, leer my U weë, sodat ek saam met U kan wandel. Wys my U weë, terwyl ek my vertroue op U plaas. Amen.

24/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 4:12

'Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat  jy moet sê.'

-  Wanneer ons weet dat die Here met ons is, kan ons met vertrou optree.
-  Die Here sal met jou wees.
-  Die Here sal vir jou die woorde gee wat jy moet spreek.
-  Moenie aarsel nie, wees dapper en tree op soos wat Hy jou lei.

GEBED: 
Vader, dankie dat U met my is. Ek weet dat met U krag kan ek vol vertroue en dapperheid op tree en deur U gebruik word op ‘n wonderlike wyse. Amen.

23/05/2016

2 Konings 6:6b

'het hy ‘n stok afgesny en dit daarheen gegooi en die yster bo laat drywe.'

-  Die waarheid is dat yster nie sal dryf nie.
-  God kan jou situasie omdraai, Hy kan selfs veroorsaak dat yster drywe.
-  Watter situasie wat vir jou onmoontlik lyk moet jy hanteer?
-  Gee dit vir die Here en vra Hom om ‘n wonderwerk te doen en kyk dan wat Hy sal doen.

GEBED: 
Vader, ek glo dat U ‘n God is wat wonderwerke kan doen. Ek gee U my onmoontlike situasie en vra dat U vir my ‘n wonderwerk sal doen en ek sal nie vergeet om dankbaar te wees vir wat U vir my gedoen het nie. Amen.

20/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 4:18

'omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.'

-  Waarop ons, ons aandag fokus is baie belangrik.
-  Fisiese dinge wat ons met ons oë kan sien kan ons aandag dikwels aflei.
-  Daar is ‘n ander baie belangriker dimensie.
-  Die onsigbare, ons geloof, ons hoop en die ewige aspekte is al wat regig saakmaak.

GEBED: 
Vader, help dat die dinge wat ek sien en hoor om my aangaan, nie my aandag sal aflei of my omkrap nie. Mag ek altyd onthou dat hierdie dinge tydelik is, maar dat die dinge wat U my aanbied ‘n ewige natuur het. Amen.

19/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 4:18

'Hy (Abraham) het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was…'

-  Selfs wanneer dit lyk of alles teen ons gekant is, moet ons aanhou vertrou.
-  Abraham het soveel teenkanting gehad, maar hy het aan God se beloftes vasgehou.
-  Uiteindelik het elke woord wat die Here gespreek het waar geword.
-  Laat ons gelowige mense wees en laat ons aanhou om in Sy getrouheid te glo.

GEBED
Vader, dankie dat ek in U kan vertrou en op U kan hoop maak nie saak wat die omstandighede is nie. Teen alle hoop, kies ek om op U te hoop en in U te vertrou. Amen.

18/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 6:19a

'Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike, lewensanker...'

Ons hoop in die Here is die anker vir ons siel.
Ons moet onsself aan God, die rots van die eeue, vas anker.
Hierdie anker sal vas bly maak nie saak watter storms ons moet deurgaan nie.
Mag jy sekuur rus omdat jy weet dat jou anker sekuur is!

GEBED
Vader, ek verklaar dat U die anker van my siel is. In U vind ek sekuriteit en in U vind ek die hoop wat my siel nodig het en waarvoor my siel verlang. Amen.

17/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Johannes 4:21

'En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.'

-  Die liefde wat ons vir die Here het verander ons en dit kan in ons liefde vir ander gesien word.
-  Ons het net een kans om te lewe.
-  Dit bring ons ‘n geleentheid om liefde teenoor ander te toon.
-  Moenie uitsel of aarsel om liefde te betoon nie. Doen dit terwyl jy kan.

GEBED
Vader, dankie vir die geleenthede wat U vir my gegee het. Mag ek elke geleentheid gebruik om ‘n seën te wees en om liefde aan almal om my te toon. Amen.

16/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 22:37

'Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.'

-  Hierdie belangrike instruksie kom van ons Verlosser Homself.
-  Hy herinner ons hoe belangrik dit is om ons Hemelse Vader lief te hê.
-  Hierdie liefde moet die fokus van ons hart, siel en verstand wees.
-  Dit is ‘n groot voorreg om God met ons hele wese lief te hê!

GEBED
Vader, ek verklaar dat ek U met my hele wese liefhet. Ek het U lief met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. Ek onderwerp myself tenvolle aan U.

16/05/2016

Daily Bible Verse:              Matthew 22:37

'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.'

-  This great instruction comes from our Saviour Himself.
-  He reminds us of how important it is to love our Heavenly Father.
-  This love should be the focus of our very hearts, souls and minds.
-  What a great privilege we have to love God with our whole being!

PRAYER: 
Lord, I declare that I love You with all that I am. I love You with all my heart, all my soul and with all my mind. To You I completely surrender. Amen.

13/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 14:1

'Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes…'

-  Ek en jy word geroep om die liefde na te jaag.
-  Ons moet liefde ons hoogste doel maak.
-  Liefde moet die vertrek punt van al ons aksies en houdings wees.
-  Terselfdertyd moet ons begeer en verlang na alles wat God vir ons het.

GEBED
Vader, mag elke spoor van selfsugtigheid uit my hart en lewe verwyder word. Mag ek die liefde najaag, terwyl ek verlang na meer van U en U gawes in my lewe. Amen.

12/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 24:9

'Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!'

-  Ons moet ons harte en lewens open en toelaat dat die Here inkom.
-  Hy wag vir ons om die deure van ons harte vir hom te open.
-  Hy belowe dat as ons Hom innooi Hy in ons lewens sal inkom.
-  Kom ons verwyder elke struikelblok so dat die weg vir Hom sal oop wees!

GEBED
Vader, Ek lig vandag my hoof, Ek sluit die poorte van my lewe oop om U in te laat en ek open die deure vir U. Ek bid dat U binne my sal kom leef. Amen.

11/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 57:11

'Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke.'

-  Laat jou siel skuil in die Een wie se liefde vir jou onfeilbaar is.
-  Daar is geen limiet of einde aan Sy liefde vir jou nie.
-  Sy genade, goedhartigheid en liefde reik vandag na jou uit.
-  Ontvang Sy liefde en onthou dat dit nooit sal eindig nie.

GEBED
Vader, dankie vir U onfeilbare liefde, goedertierenheid en genade teenoor my. Ek ontvang ‘n vars deponering van U liefde vir my en ek bid dat U liefde vir my, vandag my siel sal oorstroom. Amen.

10/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 16:9

'Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon'

-  Die Bybel sê vir ons dat waarvan die hart vol is spreek die mond.
-  Wanneer ons harte vol is, sal ander daarvan weet, want ons monde sal spreek.
-  Jy kan die Here vra om jou hart met geluk te vul.
-  Wanneer Sy geluk ons harte vul kan ons verseker rus in Sy onfeilbare liefde.

GEBED: 
Vader, ek gee U my hart, ek gee U my siel, ek lewe net vir U. Elke asem teug, elke oomblik wat ek wakker is, Here laat my U wil doen. Amen.

09/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 57:9

'Waak op, my eer!'

-  Lewe jy werklik of bestaan jy net?
-  Soms gaan ons deur die mosies, maar voel dood binne ons.
-  Die Here wil hê dat ons oorvloedige lewe moet geniet en dit sluit werklik lewe in.
-  Ons hart en ons siel moet geraak word om wakker te word, om lewend te word en om voorspoedig te wees.

GEBED: 
Vader, ek kies om te lewe en nie om net te bestaan nie. Ek bid dat U my hart vandag sal aanraak sodat ek waarlik kan lewe sodat ek die volheid wat net U kan gee, sal ken. Amen.

06/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 57:8

'My hart is gerus, O God,  my hart is gerus; ek wil sing en psalming.'

-  Dit is wonderlik om te lewe met ‘n gelowige en standvastige  hart.
-  Wanneer ons so lewe hoef ons nie die opskuddings wat plaasvind, te vrees nie.
-  Ons harte kan rus in die Een wat nooit verander nie.
-  Dit laat ons toe om te lewe sonder bekommernis en vrees.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat my vertroue in U is en net in U alleen. Ek verheug my in U en in die krag wat U my gee. Amen.

05/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 57:7

'Hulle het ‘n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig; hulle het ‘n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne-in.'

-  Die Here kan enige situasie omdraai.
-  Hy kan selfs veroorsaak dat jou vyand hulself vernietig.
-  Daardie dinge wat gedoen word om jou te vernietig kan hulle ondergang beteken.
-  Plaas dus jou algehele vertroue in die Een wat jou toevlug is.

GEBED: 
Vader, dankie dat U my redder, my verlosser en my toevlug en krag is. Ek sal vertrou en nie bevrees wees nie. Amen.

04/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 57:6

'Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!'

-  Lof is een van ons wapens in moeilike tye.
-  Om lof te kies draai ons fokus vanaf die situasie na God toe.
-  Die oomblik wat dit gebeur kan die Here namens ons beweeg.
-  Moenie op die situasie fokus nie, fokus op die Een wat berges kan verskuif.

GEBED: 
Vader, ek kies om my oë te lig bo die dinge en uitdagings wat my omring, wetende dat U meer kan doen as wat ek kan droom of my kan verbeel. Amen.

12345678910...