Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Psalm 4:6

'LORD, may the light of Your favour shine upon us.'

- The Lord longs to shine His light upon your life.
- He longs to show you His favour, His loving-kindness and His face.
- The purpose is that that we would have life and hope stirred up within us.
- Receive His light today as He turns towards you with the light of His countenance.

PRAYER: 
Lord, let Your light come and shine on me today. Let Your light, light from Your face, shine on me today, so that I may find my way in the darkest of nights. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
17/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 15:13

'En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaargemaak en weggereis na ‘n vêr land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe.'

- Elke dag is ‘n geleentheid wat die Here elkeen van ons gee.
- Ons kan dit produktief gebruik of ons kan dit verkwis.
- Ons het nie tyd om ‘n enkele dag wat vir ons gegee is, te verkwis nie.
- Koop die tyd uit en laat jou lewe ‘n positiewe impak op diegene om jou maak.

GEBED
Here, dankie vir die gawes wat U my gee. Dankie vir die gawe van hierdie dag. Mag my lewe nie op nuttelose pogings verkwis word nie, maar mag ek die beste gebruik maak van alles wat U my gee. Amen.

16/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 15:9

'Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad.'

- Moet nooit vergeet dat jou Hemelse Vader jou lief het nie.
- Dink net daaraan, jy is deur jou Skepper bemin en gewaardeer.
- Die Vader het Sy Seun onmeetbaar lief gehad, en Hy het jou net so lief.
- Jy is bemind, jy is waardevol en kosbaar vir God.

GEBED
Vader, dankie vir U wonderbare liefde vir my. Mag ek nooit weer twyfel of ‘n leuen glo nie, maar mag ek sonder twyfel weet dat my Here my liefhet. Amen.

15/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:24

'Niemand kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag.'

- Ons lewens moet nooit op verdeelde motiverings funksioneer nie.
- As ons God gaan liefhê en dien, moet ons dit met alles in ons doen.
- As ons net ons eie ding gaan doen, gaan dan voort daarmee.
- Ons moet onsself altyd uitdaag om vir God die eerste plek in alle dinge te gee.

GEBED
Vader, ek neem vandag ‘n kwaliteitsbesluit om U te dien! Mag ek nie met een voet in die wêreld en die ander met die Here leef nie. U is my Here en U is my Meester.  Amen.

14/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Jeremia 31:3

'Ja, Ek het jou lief gehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.'

- Jy is vir die Here waardevol en kosbaar en Hy het jou lief.
- Sy liefde is nie wispelturig nie dit is ‘n ewige liefde.
- Sy liefde vir jou sal nooit faal of verwyder word nie.
- Ontvang vandag Sy liefde vir jou, jy is Sy oogappel.

GEBED
Vader, dankie vir U groot liefde teenoor my. Ek ontvang U liefde en ek reageer daarop dat U my na U toe trek. Ek tree in U onfeilbare en ewige liefde vir my in.  Amen.

13/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 6:16

'Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.'

- Partymaal voel ons alleen en geïsoleer.
- Ons mag selfs dink dat alles teen ons is.
- Maar daar is meer wat in jou guns werk dan wat teen jou is.
- So moenie vrees nie, Die Here is met jou en Hy is aan jou kant.

GEBED
Vader, dankie dat U tesame met die magtige weermag van die hemel met my is. Ek sal in U magtige krag vertrou en ek sal nie vrees nie. Amen.

10/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:31

'Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?'

- Moenie die vyand se leuens glo nie.
- Ons kan oorweldig word en dan die ergste begin glo.
- Die waarheid is dat die Here jou liefhet en Hy is vir jou, nie teen jou nie.
- Verban die leuens, omhels die waarheid en glo in Sy liefde vir jou!

GEBED
Vader, dankie dat U my beskerm. U neig na my met guns en seëninge. Ek verklaar dat U vir my is en U is nie teen my nie. Amen.

09/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:               Exodus 14:14

'Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.'

- Dikwels probeer ons om te veel op ons eie skouers te dra.
- Of ons rus en God werk, of ons werk en God rus.
- Gee jou probleme oor aan die Here en laat Hom toe om die stryd vir jou te voer.
- Ons moet stil word en die Here toelaat om vir ons te werk.

GEBED
Vader, ek probeer so dikwels om my eie probleme op te los sonder om U daarin te ken. Vegewe my. Ek kies om U met my situasie te vertrou sodat U vir my kan werk en stry. Amen.

08/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:               Jesaja 30:15

'….: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; …'

- Daar is ‘n plek, onder God se skaduwee, waar ons bedoel is om te leef.
- Dit is ‘n plek van rus in Sy krag en vermoë.
- Die lewe wil ons gedurig van hierdie veilige plek af weg lei.
- Wanneer ons na daardie plek terugkeer, kan ons krag vernuwe word en ons kan gered word.

GEBED
Vader, ek kies om terug te keer en my vrede onder die skaduwee van U vleuels te vind. Ek maak U my rusplek. Ek kies om U in stil wees en geloof te vertrou. Amen.

07/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Levïtikus 26:12

'En Ek sal in julle midde wandel en vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees.'

- Die Here begeer ‘n verhouding met jou.
- Hy wil met jou wandel en Hy wil by jou wees.
- Hy wil jou Hemelse Vader en jou Here en Verlosser wees.
- Hy wil hê dat jy moet weet dat jy aan Hom behoort en dat Hy JOU God is.

GEBED
Here, ek begeer ‘n meer intiemer verhouding met U. Wandel met my, lewe in my en omring my met die wete dat ek aan U behoort. Amen.

06/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 3:17

'sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.'

- Die Here wil Sy tuiste in jou hart maak.
- Dit gebeur wanneer ons, ons geloof, vertroue en hoop in Hom plaas.
- Bly kragtig in die Here en moenie enige ruitme aan twyfel en vrees gee nie.
- Wees gewortel in jou verhouding met Hom en vind jou krag in Hom.

GEBED
Here, ek open die deur van my hart vir U. Kom woon in my en mag my lewe sekuur wees omdat my wortels in U liefde vir my, gegrond is. Amen.

03/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Levïtikus 26:10

'Julle sal ou koring van vorige jare eet en die oue laat plek maak vir die nuwe.'

- Maak gereed vir die dinge wat God in jou lewe wil begin doen
- Maak spasie en plek vir die nuwe dinge wat Hy in voorraad het.
- Moenie bereid wees om net maar nog van dieselfde te aanvaar nie.
- Begin om in afwagting te lewe dat die Here nog beter dinge in voorraad het. 

GEBED
Vader, ek verklaar dat ek plek maak vir die nuwe dinge wat U in my lewe wil doen. Ek sien uit met geloof en afwagting na dit wat U wil doen. Amen.

02/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 146:8

'Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.'

- Die Here is die Een wat die wonderwerk waarvoor jy vertrou, kan doen.
- Hy wil aanmoedig, versterk en jou hoof oplig.
- Hy het diegene lief wat poog om te doen dit wat Hom behaag en eer.
- Kom ons soek Hom met ons hele hart en kom ons vertrou Hom om ons op te lig en ons te dra.

GEBED
Vader, U is die God wat wonderwerke doen. U is die Een wat my kom oplig en wat my in oorwinning laat lewe. Mag alles wat ek sê en doen tot U eer en heerlikheid strek. Amen.

01/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Levïtikus 26:9

'En Ek sal My na julle wend en julle vrugbaar maak en julle vermenigvuldig; en my verbond sal Ek met julle bevestig.'

- Kan jy die prent sien waar die Here met guns na jou toe oorleun?
- Hy het jou lief en het baie goeie dinge vir jou voorberei.
- Hy wil jou vrugbaar en produktief maak in alles wat jy doen.
- Sy verbond en beloftes aan jou sal bevestig word.

GEBED
Vader, dankie vir U guns en die feit dat U wil sien hoe ek U guns en seën oor my lewe geniet. Ek ontvang alles wat U vir my voorberei het. Amen.

31/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemia 1:5

'Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet ….'

- Die Here is ons groot en wonderbare God.
- Hy is altyd getrou en hou Sy verbond met ons.
- Hy is die Een wat jou lief het met ‘n onfeilbare liefde.
- Kom ons volg Hom en wees gehoorsaam in alles wat Hy vir ons sê om te doen.

GEBED
Vader, dankie vir U getrouheid en die feit dat U geen voorneme het om ons te faal of om ons in die steek te laat nie. Vul ons met U onfeilbare liefde terwyl ons U volg. Amen.

30/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemia 2:4

'Daarop vra die koning my: Wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid.'

- Die Here is die Een wat deure vir ons wil open en vir ons guns wil gee.
- Nehemia het guns by ‘n vreemde koning gevind.
- Ons kan guns in moeilike situasies met God se hulp vind.
- Maak gebed ‘n noodsaaklike deel van jou daaglikse lewe en kyk wat Hy sal doen!

GEBED
Vader, U weet van elke situasie en omstandigheid waarin ek my tans vind. Ek bid nou en vra dat U sal ingryp en mag ek U guns in my situasie ondervind. Amen.

27/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 51:12

'Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.'

- Die Here is altyd besig om met elkeen van ons se harte te werk.
- Hy wil kom en ons hart en gees skep en vernuwe.
- Hy wil verwyder dit wat nie daar moet wees nie.
- Hy wil kom en ons vul met meer van Homself en Sy liefde vir ons.

GEBED
Vader, vandag maak ek hierdie vers my gebed. Ek vra dat U sal kom en ‘n rein hart in my skep. Ek vra dat U sal kom en my gees binne my vernuwe. Amen.

26/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Openbaring 21:5

'En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut.'

- Die Here is die Een wat kan kom en dinge nuut maak.
- Ons mag dink iets is hopeloos, maar Hy kan dit nuut maak
- Hy kan dinge omdraai sodat ons weer ‘n nuwe begin kan maak.
- Gee Hom die reg om in jou situasie te werk en verandering te bring.

GEBED
Vader, dit is ‘n vreugde om te weet dat U alle dinge nuut maak. Ek nooi U om my situasie binne te tree en ek vra U om dinge te verander, transformeer en nuut te maak. Amen.

25/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 36:8

'Hoe kosbaar is U  goedertierenheid, o God!.'

- Die grootste vreugde in die lewe is om te weet dat ons Skepper ons lief het.
- Sy liefde vir jou is ewig en onfeilbaar.
- Alle materiële goed het ‘n sekere waarde maar Sy liefde is onskatbaar.
- In ‘n veranderende wêreld is dit wonderlik om Sy onskatbare, onfeilbare liefde te ken.

GEBED
Vader, dankie vir U volmaakte liefde vir my. U liefde faal nooit nie en dit het die kapasiteit om my dag na dag te dra en onderhou. Amen.

24/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 14:27

'Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê:Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie.'

- Luister vandag na die woord van die Here aan jou: ‘Moenie vrees nie!’
- Maak nie saak watter storms jy tegemoet gaan nie die Here is met jou.
- Hy sal jou nooit verlaat of sy greep op jou verloor nie.
- Skep moed want in stilte en vertroue sal jou krag lê.

GEBED
Vader, dankie dat U op die oomblik met my is. Ek ontvang die moed wat ek nodig het van U en dit is as gevolg van U dat ek nie nodig het om te vrees nie. Amen.

23/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 121:5

'Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.'

- Hoe wonderlike is dit nie om te dink dat die HERE wag oor ons hou nie.
- Die Here is jou bewaarder, jou beskerming en jou verdediging.
- Hy staan nie ver weg van jou af nie, Hy staan reg langs jou.
- Bly binne Sy skaduwee van beskerming en voorsiening.

GEBED
Vader, ek kies om binne U skaduwee van beskerming te lewe. U hou wag oor my en ek plaas nou dadelik al my sorge en bekommernisse in U kragtige hande. Amen.

12345678910...