Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:            Joel 3:18

'In that day the mountains will drip with sweet wine, and the hills will flow with milk. Water will fill the streambeds and a fountain will burst forth from the LORD's Temple, watering the arid valley.'

-  You can look forward to the good things the Lord has for you.
-  Weeping can last for a while, but His joy will come.
-  He will fill the dry streambeds with water.
-  He will restore hope and bring His new life into your life.

PRAYER: 
Lord, I pray that Your life will begin to flow in my life again. I give You those barren and dry areas and I ask You to flood them with Your living water. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
08/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Kolossense 3:23

'En wat julle ookal doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.”'

-  ‘Wat ookal’ sluit alles wat jy doen in.
-  Wat ons in die lewe doen moet met ons hele hart gedoen word.
-  Ons moet lewe met ‘n passie.
-  Onthou alles wat jy doen, doen jy uiteindelik vir HOM.

GEBED: 
Here, mag ek my lewe so lei dat alles wat ek doen en sê tot U eer en heerlikheid sal strek. Dankie dat ek uitendelik vir U werk. Amen.

03/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Joël 3:18

'En op dié dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water; en uit die huis van die HERE sal daar ‘n fontein uitkom om die dal Sittim te besproei.'

-  Jy kan uitsien na die goeie dinge wat die Here vir jou het.
-  ‘n Geween kan vir ‘n ruk aanhou maar Sy vreugde sal kom.
-  Hy sal droë waterstrome met water vul.
-  Hy sal hoop herstel en Hy sal Sy nuwe lewe in jou lewe inbring.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U lewe weer in my lewe sal begin vloei. Ek gee daardie onvrugbare en droë areas aan U en ek vra dat U hulle met U lewende waters sal oorstroom. Amen.

02/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Daniel 3:17

'As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;'

-  Die God wie jy dien kan jou red.
-  Hy kan jou red van elke bose krag.
-  Hy is groter as enige uitdaging of struikelblok wat op jou pad kom.
-  Daar is niks wat vir Hom te moeilik is nie.

GEBED: 
Vader, U is my Redder, U is my Verlosser en U is my Bewaarder. Amen.

01/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 3:7

'Ek sal nie vrees vir tien duisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie.'

-  Ons hoef nooit in ons lewens te vrees nie.
-  Al lyk dinge of daar gevaar in skuil, kan ons nog vertroue hê.
-  Vrees is maar net ‘n keuse.
-  Ons kan kies om te vrees of ons kan kies om te vertrou.

GEBED: 
Vader, ek kies om U te vertrou. Ek sal nie vrees nie en ek sal nie toelaat dat die dinge om my, vrees in my lewe in bring nie. Amen.

30/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 118:10 NLV

'Al die nasies het my omsingel; in die Naam van die HERE het ek hulle afgeweer.'

-  Soms voel dit of ons aangeval word.
-  Dit mag voel of ons omsingel is en daar is geen uitkoms nie.
-  Maar die Here wil vir jou die oorwinning gee
-  Spreek Sy naam uit oor jou situasie.

GEBED: 
Vader, ek spreek U naam oor my situasie en die omstandighede waarin ek verkeer, uit. Ek verklaar dat ek sal oorwin omdat U met my is. Amen.

29/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Openbaring 22:1

'En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

-  Ons kan weet wat dit is om aan hierdie rivier van die lewe gekoppel te wees.
-  Soos wat ‘n rivier aan die natuur lewe gee, so bring die Here die lewe in ons lewens in.
-  Ontvang vandag die vars vloei van hierdie lewensgewende rivier.
-  Laat hierdie rivier van die lewe deur jou vloei om ander mense se lewens aan te raak.

GEBED: 
Vader, mag die lewe wat slegs van U kan kom, vandag deur en in my vloei. Laat my lewe as gevolg hiervan ‘n bron van lewe vir almal om my wees. Amen.

26/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Spreuke 17:9 (NLV)

'Iemand wat stilbly oor onreg teenoor hom, bevorder liefde tussen mense. Om gedurig daaroor te praat, dryf vriende uitmekaar.”'

-  Dit is maklik om jou vir ander mense te vererg.
-  Maar as ons dit laat verbygaan en die persoon vergewe, bevorder dit liefde.
-  Wanneer ons op ons seerkry fokus, verdeel en vernietig dit ons.
-  Kies die pad van vergifnis en laat liefde alles oorwin.

GEBED: 
Vader, ek is jammer oor die kere wat ek my vir ander vererg het. Mag ek in U vergifnis wandel en mag ek die vryheid wat dit bring, geniet. Amen.

25/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:             Esegiël 36:26

'En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste; en Ek sal die hart  van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.'

-  Die Here wil sien dat ons verhouding met Hom herstel moet wees.
-  Daar is geen plek vir koue of verharde harte by ons nie.
-  Laat Hom toe om te kom en jou hart en jou gees verander.
-  Die Here sê “Ek het ‘n behae in jou!.

GEBED: 
Verander my hart o Here, maak dit vir ewig nuut en mag ek soos U wees. U is die pottebakker en ek is die klei, skep my en maak my volgens U eie hart. Amen.

24/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:             2 Korinthiërs 5:17

'Daarom as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan kyk, dit het alles nuut geword'

-  As Sy kind is jy ‘n nuwe skepsel.
-  Hy het die verlede uitgevee en het vir jou ‘n splinter nuwe toekoms gegee.
-  Hierdie skeppende werk gaan voort en is vol moontlikhede.
-  Los die verlede in die verlede en lewe in hierdie nuutheid van die lewe.

GEBED: 
Vader, ek ontvang die vars en nuwe ding wat U binne my tevoorskyn gebring het. Ek stap weg van die verlede af en ek omhels die nuwe dinge wat U binne my geplaas het. Amen.

23/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 61:7

'In plaas van julle skande ontvang julle ‘n dubbele deel; en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land ‘n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet'

-  Ons aanvaar dikwels minder as God se beste in ons lewens.
-  Ons mag selfs skande of oneer aanvaar.
-  Dit is nie Sy plan vir ons lewens nie, maar hy wil dit regstel.
-  Hy wil die skande in dubbele eer, voorspoed en blydskap verander.

GEBED: 
Vader, ek gee vir U daardie dinge waaroor ek skaam voel.  Ek besef vandag dat dit slegs U is wat daardie dinge kan omdraai en in iets moois kan verander. Amen.

22/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:             Jeremia 30:17

'Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; …'

-  Die lewe kan ons bang en verniel nalaat.
-  Maar HY is die groot hersteller.
-  HY ken elke wond en Hy ken elke letsel.
-  En HY belowe om ons te herstel en ten volle te genees.

GEBED: 
Vader, ek maak vandag aanspraak op hierdie vers. Ek vertrou U om genesing en restorasie in my hart en in my lewe te bring. Amen.

19/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:             Jeremia 24:6

'en Ek sal my oog op hulle slaan ten goede en hulle terugbring in hierdie land; en Ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk nie.'

-  Die Here wil ons opbou en ons veilig plant.
-  Sy planne is steeds om jou voorpoedig te maak en om jou te seën.
-  Hy werk in ons, selfs in die wag seisoene.
-  Hy werk alles ten goede vir ons uit.

GEBED: 
Vader, ek verheug my in die wete dat U oor my wag hou met die voorneme om my op te lig en my voete op vaste grond neer te sit. Amen.

18/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Jeremia 1:12

'Toe sê die HERE vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring.'

-  Die Here sal Sy beloftes aan jou nie vergeet nie.
-  Hy sal seker maak dat Sy woorde bewaarheid word.
-  Hy wag vir ‘n geleentheid om dit te volbring.
-  Lewe dus vol verwagting.

GEBED: 
Vader, dankie dat U wag hou oor U woord om dit te volbring in my lewe. Amen.

17/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Titus 2:7

'Betoon jou in alles ‘n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid.'

-  Ons is ‘n boek wat ander mense lees.
-  Ons moet ‘n voorbeeld stel in hoe ons ons lewens leef.
-  Wanneer ons doen wat reg en goed is wys ons die wêreld dat ons anders is.
-  Wees dus ‘n skitterende lig vir almal om jou, deur die voorbeeld wat jy stel.

GEBED: 
Vader, mag my lewe ‘n lewende getuie en voorbeeld wees van ‘n manier om te lewe wat ander mense sal inspireer om U ook te volg. Amen.

16/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timótheüs 4:12

'Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid.'

-  As jy ‘n jongmens is het jy ‘n baie spesiale rol om te vertolk.
-  Die wêreld het die lewenslus en die hoop wat in jongmense gevind word, baie nodig.
-  Stel dus ‘n voorbeeld in alles wat jy doen sodat die mense wat jou dophou beïnvloed kan word.
-  Wees versigtig hoe jy praat, die manier hoe jy jou lewe lei en bly rein in al jou weë.

GEBED: 
Vader, mag my lewe ‘n voorbeeld wees vir almal om my, van wat U van elkeen van ons verwag. Amen.

15/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 10:9

'Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.'

-  Wandel in integriteit en wandel veilig.
-  Krom paaie sal ontbloot word en in die lig vertoon word.
-  Die Bybel sê dat ons kan seker wees dat ons sondes ons sal uitvang.
-  Wanneer jy niks het om weg te steek of om te vrees nie dan kan jy met vertroue lewe.

GEBED: 
Vader, ek kies om te lewe volgens U patroon en U karakter. Mag ek ‘n persoon van integriteit wees en mag dit nooit gesê word dat ek krom paaie gewandel het nie. Amen.

12/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 13:22

'’n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre.'

-  Rykdom wat op ‘n slinkse manier verkry word, word uiteindelik verloor.
-  Die volgende geslag sien selde ooit die voordeel van sulke rykdom.
-  Maar die goeie mens laat iets na waarop hulle kinders trots kan wees.
-  Wees ‘n seën vir die volgende geslag deur die regte ding te doen.

GEBED: 
Vader,  mag my lewe en die manier waarin ek kies om te lewe iets wees wat my kinders en my kinders se kinders kan bewonder en dankbaar oor wees. Amen.

11/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 21:6

'Die verwerwing van skatte deur ‘n valse tong is ‘n verwaaide asem – dodelike valstrikke.'

-  Sukses deurmiddel van kortpaaie is ‘n pad na vernietiging.
-  Wanneer ons in intgriteit wandel kan ons veilig rus.
-  Eerlikheid is altyd die beste beleid.
-  Bou jou lewe op dinge wat ‘n blywende uitkoms het.

GEBED: 
Vader, help my om nie verlei te word deur die kortpaaie wat die lewe aanbied, aan te durf nie. Ek kies om te lewe volgens ‘n lewe wat deur integriteit gelei is. Amen.

10/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 10:2

'Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.'

-  Dit is altyd die beste om die regte ding te doen.
-  Om verkeerde dinge te doen sal uiteindelike die dood bring.
-  Om die regte ding te doen bring lewe en vrede.
-  Bly weg van skatte wat oneerlik verkry is – dit het geen blywende waarde nie.

GEBED: 
Vader, ek kies om die regte ding te doen. Ek kies om weg te bly van bose en verkeerde keuses. Ek bid dat U my lewe sal vul met lewe en vrede en dat U my sal verlos van die dood. Amen.

09/06/2015

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 13:11

'Goed wat uit niks verkry is, word minder, maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.'

- Jy wen niks wanneer jy wins oneerlike behaal!
- Wanneer ons vat wat ons nie toekom nie, word dit nie deur God geseën nie.
- Dit word gewaarborg dat sulke winste gou sal verdwyn.
- As ons getrou werk met dit wat God ons gegee het sal dit groei.

GEBED: Vader, help my om al die regte besluite en keuses te neem. Help my om nie dinge te doen wat U nie behaag nie sodat die dinge wat U my gegee het deur U geseën sal word. Amen.
 

12345678910...