Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:          Deuteronomy 28:7

'The LORD will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven'

-  Overwhelming victory is part of God’s blessing for you.
-  He wants to remove the enemies who would like to see you destroyed.
-  He rises up to move on your behalf.
-  Your enemies stand no chance in the face of Your God.

PRAYER: 
Lord, thank you for the victory you have planned for me. May those enemies that would like to see me destroyed, flee now in Your precious name. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
19/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Deuteronómium 28:7

'Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.'

-  Oorweldigende oorwinning is deel van God se seën vir jou.
-  Hy wil die vyande verwyder, wat jou wil vernietig.
-  Hy staan op om namens jou te veg.
-  Jou vyande het geen kans teen jou God nie.

GEBED: 
Vader, dankie vir die oorwinning wat U vir my beplan het. Mag die vyande wat my wil vernietig, nou weg vlug in U kosbare naam. Amen.

18/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Matthéüs 16:18

'….sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.'

-  God is besig om Sy kerk te bou.
-  Niks sal keer wat Hy beplan het nie of wat Hy gaan doen nie.
-  Teëkanting en uitdagings sal kom.
-  Maar niks sal Sy planne en doele verhinder nie.

GEBED: 
Vader, bou U kerk, hier en oral in die wêreld. Ons bid dat U Koninkryk sal groei en ons bid dat baie hulle sal bekeer en geloof in U sal aanvaar. 

17/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          John 6:18

'En die see was onstuimig, omdat ‘n sterk wind gewaai het.'

-  Almal van ons het storms wat oor ons lewens kom.
-  Ons gaan almal deur ru, donker tye en moeilike seisoene.
-  Maar ons moet God gedurende sulke tye in ons lewens toelaat.
-  Wanneer ons Hom ontvang kom Hy in en bring kalmte in ons lewens.

GEBED: 
Vader, ek ontvang U nou in my lewe en in my situasie. Ek bid dat U sal  kom en U kalmte inbring in die storms wat ek nou ervaar. Amen.

16/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Filippense 3:7

'Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. '

-  Ons kan ons lewens met soveel onnodige dinge vul.
-  Soms word dinge wat geen waarde het nie vir ons so belangrik.
-  Kom ons raak ontslae van al die rommel en afval.
-  Laat ons onthou what werklik waardevol is en dit waardeer.

GEBED: 
Here, ek bid dat die dinge wat my lewe oorweldig sodat ek nie die waardevolle dinge kan raaksien of waardeer nie, verwyder sal word sodat ek ongehinderd vorentoe kan beweeg.  Amen

15/09/2014

Vers:          2 Korinthiërs 5:7

'Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.'

-  Dikwels kan dit wat ons met ons oë sien ons ongelukkig maak.
-  Maar ons fokus moet elders wees.
-  Ons fokus moet op ‘God ons Rots’ wees.
-  Dit sal ons geloof bou en nie afbreek nie.

PRAYER: 
Here vergewe my dat ek soms toelaat dat die dinge wat ek kan sien, my lewe  lei, wanneer ek weet dat ek my lewe moet lei deur op my geloof in U te fokus. Ek kies om my fokus te verander sodat my geloof kan groei. Amen.

12/09/2014

Vers:          Psalm 66:6

'Hy het die see verander in droë land; hulle het te voet deur die rivier gegaan.'

-  Die Here kan enige situasie verbeter.
-  Miskien is jou rug teen ‘n muur – Hy kan dit hanteer.
-  Hy het ‘n manier geskep vir Sy volk om oor ‘n see te gaan.
-  Hy sal ‘n weg vir jou open en jou veilig na die anderkant bring.

PRAYER: 
Here, ek bid dat U vir my ‘n groot wonderwerk sal doen. Ek  bid dat U vir my ‘n weg sal open waar dit lyk of daar geen weg deur die uitdagings is waarmee ek spartel nie,  sodat ek my kan verheug in U verlossing. Amen.

11/09/2014

Vers:          Psalm 105:43

'En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel.'

-  God het sy volk uit die wildernis uitgelei en in die Beloofde Land ingelei.
-  Hy wil dieselfde vir jou doen.
-  Moenie in die wildernis vasval nie.
-  Volg Hom en Hy sal jou na jou beloofde land bring.

PRAYER: 
Vader, help my om nooit minder as U beste vir my te aanvaar nie. Ek vra dat U dit vir my sal doen en dat U my sal bring by my bestemming en doel in U. Amen.

10/09/2014

Vers:          Jesaja 55:12

'Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word; die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap.'

-  Die Here het wonderlike dinge vir jou voorberei.
-  Hy wil jou uit gebondenheid na vryheid lei.
-  Hy wil jou uit depressie uit lei na ‘n seisoen van vreugde.
-  Hy is die een wat werklik kan sorg dat ons in oorwinning lewe.

PRAYER: 
Here, ek kies vandag om swaarheid, moedeloosheid en vrees uit my lewe uit te verban. Mag ek van vandag  af en vorentoe in U blydskap en U vrede wandel. Amen.

09/09/2014

Vers:          Jesaja 54:10

'Want berge maag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.'

-  God is ‘n God wat berge kan verskuif.
-  Maar een ding wat nie verwyder sal word nie is Sy Vredeverbond.
-  Sy getroue liefde vir jou sal bly staan.
-  Sy genade, guns en seën is beskikbaar vir jou.

PRAYER: 
Vader, ek ontvang alles wat U vir my voorberei het. Dankie dat tenspyte van wat ek in die gesig staar sal U vredeverbond nooit gebreek word nie. Amen.

08/09/2014

Bybel Vers:          Genesis 41:56

'En die hongersnood was oor die hele oppervlakte van die aarde, en Josef het alles waarin iets was, oopgemaak en aan die Egpitenaars verkoop; en die hongersnood was swaar in Egipteland.'

-  God wil al die stoorkamers vir ons open.
-  Stoorkamers stel vooorsiening en voorraad voor.
-  Sy voorsiening en voorraad is vir jou beskikbaar.
-  Glo weer en Hy sal voorsien in al jou behoeftes.

PRAYER: 
Vader, ek bid dat U in my situasie sal intree en al die stoorkamers vir my sal open. Mag ek die voorsiening wat U vir my voorberei het, sien en ervaar. Amen.

05/09/2014

Bybel Vers:          Mark 4:29

'En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is.'

-  God het ’n oes vir jou.
-  Net soos wat ons deur ‘n seisoen van saai gaan, het ons ook tye waarin ons oes.
-  Wanneer ons oes geniet ons die vrug van wat ons gesaai het.
-  Begin om God te glo vir jou oes en hou aan met saai.

GEBED: 
Vader, dankie vir die oes wat U vir my voorberei het. Ek verklaar dat die “Oes Tyd” nou in my lewe gekom het. Amen.

04/09/2014

Bybel Vers:          Deuteronómium 11:14

'Dan sal Ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. '

-  Dit is die begin van ‘n nuwe seisoen.
-  Dit is ‘n seisoen om vorentoe te beweeg.
-  Jy sal nie langer sit en wag nie.
-  Maar jy sal vorentoe beweeg en begin om jou oes in te samel.

GEBED: 
Here, dankie vir die nuwe seisoen wat U in my lewe in bring. Ek omhels hierdie nuwe seisoen en ek sien uit na die oes wat U vir my voorberei het. Amen.

03/09/2014

Bybel Vers:          Jakobus 2:25

'En is Ragab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie?'

-  God het ‘n doel en ‘n plan vir elkeen van ons.
-  Miskien het ons foute gemaak, maar Hy het nogsteeds ‘n plan vir ons.
-  Wanneer ons Hom omhels sal Hy Sy plan aan ons openbaar.
-  Hy wil jou eer vir wat jy gedoen het.

GEBED: 
Vader, dankie vir U doel en planne vir my lewe. Ek verheug my daarin dat selfs al het ek foute gemaak, U nogsteeds ‘n plan vir my lewe het. Amen.

02/09/2014

Bybel Vers:          Spreuke 17:1

'Beter ‘n stuk droë brood en rus daarby as ‘n huis vol offermaaltye met getwis.'

-  Stryd en konflik in ons lewens ondermyn ons.
-  Laat God in kom en laat Sy liefde al hierdie areas bedek.
-  Los die stryd en skade.
-  Hy wil Sy liefde en eenheid in jou situasie inbring

GEBED: 
Vader, U ken die stryd en konfik wat ek nou deurmaak. Ek gee U daardie areas van my lewe en vra dat U in daardie areas sal werk sodat U liefde die stryd en konflik wat daar bestaan sal oorweldig. Amen.

01/09/2014

Bybel Vers:          Titus 2:14

'wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. '

-  God het Sy lewe vir ons gegee sodat ons vry kan wees.
-  Vry van sonde en die gebondenheid en dood wat dit vir ons bring.
-  Moet dus nie weer verstrik raak nie.
-  Wandel in hierdie vryheid en doen dit wat Hom vereer.

PRAYER: 
Here, dankie dat U, U lewe opgeoffer het sodat ek in die vryheid wat U vir my gegee het, kan lewe. Help my om nie verlei te word nie, maar dat ek in oorwinning sal lewe. Amen.

29/08/2014

Bybel Vers:        1 Timótheüs 4:12

'Laat niemand jou jonkheid verag nie, ......'

-  Daar is baie redes waarom mense op ander neersien.
-  Dit mag wees omdat jy jonk, of geskei of net anders is.
-  God kyk na jou en Hy wil hê dat jy die warmte van Sy liefde sal ervaar.
-  Hy het ‘n plan vir jou wat geen mens kan keer nie.

PRAYER: 
Here, ek bid dat die wyse waarop ander mense my aanskou my nie van stryk sal bring nie, maar dat ek sal lewe in die wete dat U my as U eie kind sien. Amen.

28/08/2014

Bybel Vers:           Deuteronómium 4:20

'Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is. '

-  Daar is vele seëninge vir jou om te ontvang as jy ‘n kind van God is.
-  God wil ons uit verslawing uit lei en ons binne Sy seën inbring.
-  Hy het jou as een van Sy eie gekies.
-  Hy maak jou Sy eie en Sy spesiale besitting.

PRAYER: 
Vader, dankie dat ek U kind kan wees en gevolglik U spesiale besitting is. Mag my lewe vir U eer en heerlikheid bring. Amen.

27/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 118:27

'Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. '

-  Jy kan op die Here jou God vertrou.
-  Hy is die rots waarop jy jou lewe kan bou.
-  Dit is Sy begeerte dat Sy genade, goedetierenheid en guns op jou sal skyn.
-  Ontvang Sy lig en wandel al die dae van jou lewe daarin.

PRAYER: 
Vader, laat U lig op my skyn. Mag ek elke dag in U lig wandel! Amen.

26/08/2014

Vers:           Psalm 23:4 

'Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my : u stok en u staf dié vertroos my.'

-  Die lewe is ‘n reeks valleie en berge.
-  Maar die God van die berge is nog die God in die valleie.
-  Ons is nie verlate net omdat ons deur ‘n vallei gaan nie.
-  Selfs in die donkerste vallei, is HY met jou!

PRAYER: 
Vader, ek sal geen onheil vrees nie want U is met my. U is die een wat my deur enige uitdaging of moeilikheid sal dra en ek sal met ’n gejuig anderkant uitkom! Amen.

25/08/2014

经文:           诗篇27:1 

'耶和华是我的亮光,是我的拯救!我还怕谁呢?耶和华是我性命的保障(注:或作“力量”)!我还惧谁呢?'

-  我们不应该容许惧怕来控制或影响我们的生命。
-  神带着祂的光和救恩与我们同在。
-  祂就是这里的坚垒和保护者。
-  所以不要害怕,我们仍有盼望。

PRAYER: 
主,祢是我生命真正的光和拯救。我仰望祢。祢是我的避难所和坚垒。阿门

12345678910...